Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Blaszkach

Publiczne Gimnazjum im. gen. J. Lipskiego w Błaszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 98-235 Błaszki, ul. Pomorska 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8293105 , fax. 43 8293105
 • Data zamieszczenia: 2015-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Gimnazjum im. gen. J. Lipskiego w Błaszkach
  ul. Pomorska 6 6
  98-235 Błaszki, woj. łódzkie
  tel. 43 8293105, fax. 43 8293105
  REGON: 73098850300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Blaszkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego nisko siarkowego lekkiego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach w ilości 150 000 litrów (wymagane parametry oleju opałowego wg PN-C-96024:L1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimlipski.idsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach