Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach

Urząd Gminy i Miasta Błaszki ogłasza przetarg

 • Adres: 98-235 Błaszki, pl. Niepodległości 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8292491 , fax. 43 8290932
 • Data zamieszczenia: 2013-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Błaszki
  pl. Niepodległości 13 13
  98-235 Błaszki, woj. łódzkie
  tel. 43 8292491, fax. 43 8290932
  REGON: 00052802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimlipski.idsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego niskosiarkowego lekkiego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach w ilości 150 000 litrów (wymagane parametry oleju opałowego wg PN-C-96024:L1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 231221009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimlipski.idsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach