Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kluki w okresie zimowym roku 2013/2014

Gmina Kluki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-415 Kluki, Kluki 88
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6315002 , fax. 44 6315025
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluki
  Kluki 88 88
  97-415 Kluki, woj. łódzkie
  tel. 44 6315002, fax. 44 6315025
  REGON: 59064804300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kluki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kluki w okresie zimowym roku 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie w okresie zimowym roku 2013 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kluki. Właściwe utrzymanie polegać będzie w szczególności na odśnieżaniu, usuwaniu błota pośniegowego, lodu, usuwaniu śliskości pasów jezdnych na drogach określonych w załączniku Nr 1 do umowy oraz na wywozie, wraz z załadunkiem, śniegu, lodu, błota pośniegowego z terenów wskazanych przez Zamawiającego. Wywóz będzie dokonywany na tereny leżące w granicach administracyjnych Gminy Kluki wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania interwencyjnego usuwania śliskości i odśnieżania innych wskazanych przez Zamawiającego terenów znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kluki, a nie uwzględnionych w załączniku Nr 1 do umowy. Usuwanie śliskości polegać będzie na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowaceń poprzez posypywanie mieszanką piaskowo - solną. Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość użytych materiałów do występujących warunków atmosferycznych w celu uzyskania skutecznego efektu, w tym zastosowanie mieszanki piaskowo-solnej o właściwym stężeniu. Odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego oraz lodu polegać będzie na zgarnianiu warstwy powyżej 4-5 cm na część przykrawężnikową jezdni za pomocą pługów śnieżnych. Zgarnięta warstwa nie może tamować spływu wody do wpustów deszczowych natomiast w miejscach oznaczonych poziomo lub/i pionowo przejść dla pieszych, zgarnięta warstwa powinna być uprzątnięta na całej szerokości jezdni, aż do krawężnika. Materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//:bip.kluki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach