Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do celów energetycznych dla Jednostki Wojskowej Nr 2286

Jednostka Wojskowa 2286 ogłasza przetarg

 • Adres: 45076 Opole, skr. poczt. 307
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4523701 w. 050 , fax. 077 4523701 w. 800
 • Data zamieszczenia: 2018-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2286
  skr. poczt. 307 307
  45076 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4523701 w. 050, fax. 077 4523701 w. 800
  REGON: 53096904400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mon.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do celów energetycznych dla Jednostki Wojskowej Nr 2286
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej 42-43 MJ/kg dla kotłowni Jednostki Wojskowej Nr 2286. Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia, to około 180 000 litrów oleju opałowego lekkiego. Jednorazowa dostawa w ilości nie przekraczającej 20 000 litrów, faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2286.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCÓW wniesienia wadium w kwocie 12 000,00 zł. 1. WYKONAWCA wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. WYKONAWCA, który nie wniesie wadium jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – wówczas wpłata następuje przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO nr – 31 1010 1401 0011 3713 9120 0000 z dopiskiem: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW ENERGETYCZNYCH DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 2286 - 06/ZP/2018 WADIUM; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy; WYKONAWCA zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium - oryginał. 4. ZAMAWIAJĄCY zwróci wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy – w związku z tym należy do oferty dołączyć informacje na jaki numer rachunku bankowego ma być dokonany zwrot. 5. WYKONAWCA dokonujący wpłaty wadium w formie przelewu dołącza do oferty dowód potwierdzenia wykonania operacji przelewu. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 - 5 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 7. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8. WYKONAWCA, który wniesie wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form o wartości mniejszej niż określona przez ZAMAWIAJĄCEGO, zostanie wykluczony z postępowania. 9. ZAMAWIAJĄCY zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem WYKONAWCY, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 10. ZAMAWIAJĄCY zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. ZAMAWIAJĄCY żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. WYKONAWCA wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ. 13. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana nie spełnia wymagań zawartych w ustawie zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5. 14. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza złożenie wadium tylko przez lidera Konsorcjum w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawcy winni dołączyć do oferty - dokument koncesji, zezwolenia, licencji lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach