Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2014/2015 w ilości 70.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości

Gmina Aleksandrów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7560027 , fax. 044 7560014
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów
  Aleksandrów 39b
  26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie
  tel. 044 7560027, fax. 044 7560014
  REGON: 59064807200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2014/2015 w ilości 70.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa własnym transportem oraz wyładunkiem oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Gminy , Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2014/2015 w ilości 70.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości. Zamawiający żąda, aby dostawa oleju następowała partiami, sukcesywnie stosownie do potrzeb zamawiającego przez cały czas trwania umowy. Przewiduje się, że jedna dostawa wynosić będzie w ilości od 5000 do 7000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż w 50 % całej ilości oleju opałowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.aleksandrow.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach