Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na: wykonanie inwentaryzacji budowlanej w 24 nieruchomościach administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew (II etap)

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew ogłasza przetarg

 • Adres: 90-037 Łódź, ul. Wysoka 44
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 674-32-42 , fax. 42 674-33-37
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew
  ul. Wysoka 44 44
  90-037 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 674-32-42, fax. 42 674-33-37
  REGON: 10161013400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.widzew.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na: wykonanie inwentaryzacji budowlanej w 24 nieruchomościach administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew (II etap)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków zgodnie z podziałem na następujące grupy: - Grupa 1: obejmuje nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Przędzalniana 49, ul. Przędzalnianea51, ul. Częstochowska 4, ul. Łęczycka 4, ul. Łowicka 14, ul. Przełęcz 4, ul. Pieniny 21, ul. Pieniny 23, ul. Górska 14, ul. Zbocze 29/31 - Grupa 2: obejmuje nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Niska 6, ul. Niska 8, ul. Sucha 5, ul. Przybyszewskiego 112, ul. Piłsudskiego 127, ul. Skierniewicka 28 - Grupa 3: obejmuje nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Przędzalniana 16, ul. Przędzalniana 22, ul. Przędzalniana 39, ul. Targowa 33, ul. Tuwima 33, ul. Wysoka 8, ul. Wysoka 31. UWAGA! Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość grup. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej z urządzeniami, przekrojami, wysokością lokali i grubością przegród oraz elewacjami, Obliczenie powierzchni użytkowych, kubatur, powierzchni zabudowy, Tabele udziałów lokali w powierzchni nieruchomości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712510002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.widzew.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach