Przetargi.pl
Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy ramowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Aleje Racławickie 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
  ul. Aleje Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 000514064
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna Szkoła Wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy ramowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia z wyceną oraz Rozdział V SWZ.2. Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały również we wzorze umowy ramowej, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp. 3. W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa ramowa z jednym Wykonawcą na podstawie art. 313 ustawy Pzp. 4. W czasie trwania umowy ramowej Zamawiający będzie udzielał zamówień w formie zleceń, na warun-kach określonych w umowie ramowej zgodnie z art. 313 ustawy Pzp. 5. Przewidywane ilości naczyń i akcesoriów laboratoryjnych określone w Opisie przedmiotu zamówienia z wyceną stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, są ilościami szacunkowymi, służącymi jedynie do porównania ofert i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do ich zakupu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli potwierdzi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była (jest) dostawa naczyń laboratoryjnych i/lub akcesoriów laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 50 000, 00 zł brutto*, oraz przedstawi dowody potwierdzające jej należyte wykonanie lub wykonywanie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych, wartość i zakres dostawy wykonanej do dnia składania ofert (nie wcześniejszego jednak niż wynika to z dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) musi odpowiadać wartości i zakresowi określonemu w warunku.Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostarczonych naczyń laboratoryjnych i/lub akcesoriów laboratoryjnych w ramach jednej umowy.* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach