Przetargi.pl
Dostawa warzyw i kiszonek do Zakładu Karnego w Zamościu

ZAKŁAD KARNY W ZAMOŚCIU ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Stefana Okrzei 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (084) 6380070 , fax. (084)6395047
 • Data zamieszczenia: 2022-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KARNY W ZAMOŚCIU
  ul. Stefana Okrzei 14
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. (084) 6380070, fax. (084)6395047
  REGON: 000654606
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i kiszonek do Zakładu Karnego w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę warzywPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę kiszonekPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę warzywPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę warzywPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę warzyw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału wpostępowaniu.1. Warunki udziału w postępowaniu:1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnychprzepisów;3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonania zamówienia.Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treściązałącznika nr 3 do SWZ.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu ozłożone przez wykonawców oświadczenia zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz wodniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lubsytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącychgo z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasobyskłada, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizujączamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach