Przetargi.pl
Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych według umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 20950 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2018-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych według umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych wytwarzanych przez Bionovo lub równoważnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagana jest sprzedaż i dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 oraz w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 3a. 2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad. 3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia był opatrzony czytelną etykietą zawierającą informacje dotyczące: firmy producenta, nazwy produktu, numeru serii, warunków przechowywania. 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest dobrej należytej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady produktu, zostanie on bezpłatnie wymieniony przez Wykonawcę, na wolny od wad w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 7. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 8. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 9. Podane w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ nazwy naczyń i akcesoriów laboratoryjnych określają wymagany przez Zamawiającego standard. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkty równoważne. W przypadku złożenia oferty na produkty równoważne, Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia o standardach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 10. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną zobowiązany jest: 1) wykazać, że oferowany przez niego każdy z osobna produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności i procedur, w tym np.: kalibracji urządzeń. 2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych. 3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu oraz pokrycia kosztów związanych z wykorzystaniem materiałów zużywalnych wykorzystanych przy weryfikacji w/w produktów. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) dokonywania zmian w zakresie rodzaju i ilości zamawianego towaru w okresie obowiązywania umowy w granicach wartości brutto umowy, b) nabycia innych produktów niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z wyceną – załączniku nr 1do SIWZ, a wytwarzanych i dostępnych w katalogu producenta Bionovo. Podstawą ustalenia ceny produktów o których mowa w pkt b) będą wyszczególnione w ogólnodostępnym katalogu ceny producenta Bionovo. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w ilościach każdorazowo przez niego wskazanych. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego drogą e-mailową lub faksem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 3) W przypadku proponowanych rozwiązań równoważnych karty charakterystyki i/lub karty produktu i/lub opisy produktu i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust 3 ustawy Pzp oraz potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla poszczególnych produktów, zawierające podstawowe dane produktu. Każdy dokument należy opisać, której pozycji tabeli formularza Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyceną wyceny dotyczy; 4) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; Oświadczenia (dotyczące nie tylko Wykonawcy, ale również podmiotów trzecich) należy złożyć w oryginale. Natomiast dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu (inne niż wskazane powyżej oświadczenia), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach