Przetargi.pl
Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2020-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kul.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych wytwarzanych przez Bionovo lub równoważnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagana jest sprzedaż i dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 oraz w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 3a. 2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad. 3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy – (w formie oryginału). 2. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (w formie oryginału); 2) W przypadku proponowanych rozwiązań równoważnych: karty charakterystyki i/lub karty produktu i/lub opisy produktu i/lub specyfikacje i/lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust 3 ustawy Pzp oraz potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w SIWZ dla poszczególnych produktów, zawierające podstawowe dane produktu. Każdy dokument należy opisać, której pozycji tabeli załącznika nr 1 do SIWZ dotyczy; 3) W przypadku ustanowienia pełnomocnika, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 4) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1 SIWZ sporządzonego zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do (w formie oryginału); b) Dokument, o którym mowa w ust. 1 oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 składane są przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) Poza dokumentem wskazanym w podpunkcie a), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: • Pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, • Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy/firmy z określeniem adresu siedziby). d) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę będącego pełnomocnikiem (jeśli pełnomocnikiem został ustanowiony jeden z Wykonawców). Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. e) Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach