Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów specjalistycznych do realizacji grantu w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 20950 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2018-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów specjalistycznych do realizacji grantu w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i wniesieniem akcesoriów specjalistycznych do realizacji grantu w Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej ICBN KUL. 2.Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących poszczególnych akcesoriów laboratoryjnych specjalistycznych składających się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3.Dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia będzie realizowana transportem własnym Wykonawcy do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod adres: Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych KUL, Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej, ul. Konstantynów 1 J, 20-708 Lublin. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy uszkodzony jest przedmiot zamówienia lub, gdy przedmiot zamówienia i jego jakość są niezgodne z opisem zawartym w umowie. 5. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony lub w przypadku nienależytej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt na przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji. Termin na złożenie reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o niezgodnościach w przedmiocie zamówienia, o których mowa wyżej. 6. Oferty proponujące asortyment o odmiennych, niższych od wymaganych parametrów zostaną odrzucone. 7.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny w walucie PLN. Wykonawca, którego walutą rozliczeniową jest waluta inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1)wypełniony i podpisany formularz Oferta Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2)wypełniony i podpisany formularz Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1; 3)oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ; 4)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach