Przetargi.pl
Dostawa mięsa wieprzowego i wędlin wieprzowych oraz podrobów

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ogłasza przetarg

 • Adres: 85-122 Bydgoszcz, ul. Traugutta 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3736330 , fax. 052 3735139
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
  ul. Traugutta 5 5
  85-122 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3736330, fax. 052 3735139
  REGON: 34020355300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzpow.bydg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Placówka opiekuńczo-wychowawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa wieprzowego i wędlin wieprzowych oraz podrobów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa wieprzowego i wędlin wieprzowych oraz podrobów, i zawiera 35 pozycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151130003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stałość ceny
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzpow.bydg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach