Przetargi.pl
DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN I TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH DO MAGAZYNÓW W GRUDZIĄDZU, GRUPIE, CHEŁMNIE I BRODNICY - Sprawa nr 36/2014

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ) ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 458 32 90, 458 32 00 , fax. 56 458 32 22
 • Data zamieszczenia: 2014-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )
  ul. Czwartaków 1 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 458 32 90, 458 32 00, fax. 56 458 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN I TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH DO MAGAZYNÓW W GRUDZIĄDZU, GRUPIE, CHEŁMNIE I BRODNICY - Sprawa nr 36/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa czerwonego, wędlin i tłuszczy zwierzęcych do magazynów w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami. Zadanie nr 1 - dostawa mięsa czerwonego, tłuszczy zwierzęcych dla Jednostki Wojskowej 4503 do magazynów:w Grudziądzu przy ul. Bema i Jagiełły,w miejscowości Grupa przy ul. Koszarowej, w Chełmnie przy Al. 3-go Maja, w Brodnicy przy ul. Czwartaków 1. Zadanie nr 2 - dostawa wędlin z mięsa czerwonego dla Jednostki Wojskowej 4503 do magazynów:w Grudziądzu przy ul. Bema i Jagiełły,w miejscowości Grupa przy ul. Koszarowej, w Chełmnie przy Al. 3-go Maja, w Brodnicy przy ul. Czwartaków 1. 2.Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm - dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna: art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) przedkładając wraz z ofertą: 1)Oświadczenie Producenta lub Wykonawcy składającego ofertę, iż oferuje produkty równoważne wraz z wykazem produktów których równoważność dotyczy; 2)Opis każdego produktu równoważnego np. szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych. Powyższe dokumenty wymagane są na potwierdzenie że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Podstawa: § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. Nr poz. 231). 3.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ stanowiący Ogólne Warunki Umowy. Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1: 1.Karkówka wieprzowa b/k kg 500,00 2.Łopatka wieprzowa b/k kg 600,00 3.Schab wieprzowy b/k kg 200,00 4.Szynka wieprzowa b/k kg 200,00 5.Smalec wieprzowy kg 500,00 Zadanie nr 2: 1.Pasztetowa kg 400,00 2.Kaszanka z kaszy gryczanej kg 800,00 3.Kiełbasa myśliwska kg 1 000,00 4.Kiełbasa jałowcowa kg 1 900,00 5.Parówki specjalne kg 800,00 6.Kiełbasa krakowska parzona specjalna kg 600,00 7.Kiełbasa szynkowa wieprzowa specjalna kg 500,00 8.Kiełbasa żywiecka kg 700,00 9.Kabanosy kg 1 000,00 10.Baleron kg 400,00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151130003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - zadanie nr 1: 500,00 zł - zadanie nr 2: 2 900,00 zł 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. 3. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w ust. 4 pkt. 2,3,4,5, z ich treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium, wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 5, należy zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego - budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, należy załączyć do składanej oferty) lub dołączyć oryginału dokumentu do oferty. Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres Zamawiającego z dopiskiem KASA i numer sprawy. Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -13.00. 8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer zadania, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Ustawy). 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga! Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.13wog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach