Przetargi.pl
dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 83
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6555560 , fax. 056 6555253
 • Data zamieszczenia: 2012-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie
  ul. Szosa Chełmińska 83 83
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6555560, fax. 056 6555253
  REGON: 87062387100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimakad.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do stołówki szkolnej mięsa, drobiu, wędlin oraz produktów mleczarskich i serowarskich na potrzeby wyżywienia wychowanków w internacie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151130003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimakad.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach