Przetargi.pl
Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Nadgórna 30/32
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4517620 , fax. 056 17644
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 2
  ul. Nadgórna 30/32 30/32
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4517620, fax. 056 17644
  REGON: 00029522500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawy różnych produktów według zamówień składanych przez pracownika Zamawiającego dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu ujętych w siedmiu zadaniach: Zadanie 1: CPV 15800000-6 - Dostawa różnych artykułów spożywczych z artykułami z przemiału ziarna i skrobi (CPV 15600000-4) Zadanie 2: CPV 15811000-6 - Dostawa pieczywa Zadanie 3: CPV 15112000-6 - Dostawa drobiu Zadanie 4: CPV 15300000-1 - Dostawa warzyw i owoców Zadanie 5: CPV 15331170-9 - Dostawa mrożonek warzywnych i owocowych Zadanie 6: CPV 15200000-0 - Dostawa ryb Zadanie 7: CPV 03142500-3 - Dostawa jaj - Ilość i rodzaj asortymentu został określony w zestawieniach rodzajowo ilościowych na Formularzu Cenowym (załącznik nr 1 zadania), który stanowi integralną część Formularza Ofertowego danego zadania. - Wartość umowy uwzględnia koszty załadunku, transportu oraz rozładunku wszystkich dostaw na wskazane miejsce przez Zamawiającego. - Wykonawca zagwarantuje dostawy towaru własnym transportem na własny koszt i ryzyko, terminowo, zachowując ceny ofertowe zgodnie z zamówieniem, w dniach uprzednio uzgodnionych z właściwym pracownikiem DPS Nr 2. - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad systemu HACCP oraz zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - Do każdej dostarczonej partii towaru powinien być załączony odpowiedni dokument zawierający ilość, cenę, datę produkcji towaru, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości. - Ostateczne zapotrzebowanie na poszczególne dni tygodnia służby żywnościowe Zamawiającego będą uzgadniały z przedstawicielem Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie na początku każdego tygodnia. - Wykonawca nie może bez uzgodnienia z Zamawiającym zmieniać ilości oraz asortymentu zamawianego towaru. Uwaga: - zamówienie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i postanowieniami wzoru umowy, zachowując terminy i rodzaj zamawianego asortymentu; - dla prawidłowej oceny wartości ofert Zamawiający przedstawił w Formularzach Cenowych przybliżone zapotrzebowanie roczne - ilości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb; - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnego asortymentu, w każdym czasie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps2.grudziadz.com.pl lub www.grudziadz.com.pl/sop.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach