Przetargi.pl
Dostawa mięsa i wędlin w 2021 roku

BYDGOSKIE OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 BYDGOSZCZ, GDAŃSKA
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48525880900
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BYDGOSKIE OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  GDAŃSKA 163/110
  85-915 BYDGOSZCZ, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48525880900
  REGON: 38487142100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bosbydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i wędlin w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin w 2021 roku do Hotelu Zawisza położonego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 w zakresie i na warunkach określonych w siwz z załącznikach do siwz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do siwz pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie wprowadzania żywności do obrotu gospodarczego zgodnie z wymaganiami : ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824 ze zm.) lub ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r. poz. 2021 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kompetencje i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w państwie Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3) *pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 4) *zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy). Przedmiotowe zobowiązanie musi wskazywać informacje, o których mowa w pkt V.6. siwz. 2. Informacja dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp): 1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania, 2) każdy z wykonawców oddzielnie składa oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1.1 siwz, 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 uPzp, 4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, 6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach