Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W TARNOBRZEGU ORAZ PODLEGŁYCH PROKURATUR REJONOWYCH

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8222307 , fax. 015 8228183
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu
  ul. Sienkiewicza 27 27
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 015 8222307, fax. 015 8228183
  REGON: 00056973400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeg.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W TARNOBRZEGU ORAZ PODLEGŁYCH PROKURATUR REJONOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie publiczne dotyczy dostawy materiałów biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu oraz podległych prokuratur rejonowych, tj.: Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, Wydział V, Konstytucji 3 Maja 29, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu, Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli, Popiełuszki, 37-450 Stalowa Wola Prokuratura Rejonowa w Nisku, Sandomierska 19, 37-400 Nisko Prokuratura Rejonowa w Mielcu, Marii Curie-Skłodowskiej 2, 39-300 Mielec Prokuratura Rejonowa w Kolbuszowej, Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa 4. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnobrzeg.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach