Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 842 10 17 , fax. 15 842 10 17
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kwiatkowskiego 2 2
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 842 10 17, fax. 15 842 10 17
  REGON: 00031347200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-spzoz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli w poniższym zakresie: a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych b) ubezpieczenie szyb od stłuczenia, c) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, d) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego 2) Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: MENTOR SA, ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale XXVI SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.e-spzoz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach