Przetargi.pl
Dostawa Lab-Aid Virus RNA Extraktion Kit, zestaw ekstrakcyjny do aparatu Lab-Aid – 48 ekstrakcji - niezbędny do diagnostyki SARS CoV-2.

Narodowy Instytut Leków ogłasza przetarg

 • Adres: 00-725 Warszawa, ul. Chełmska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3311557 , fax. 22 3311558
 • Data zamieszczenia: 2021-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Leków
  ul. Chełmska 30/34
  00-725 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3311557, fax. 22 3311558
  REGON: 15244176000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nil.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Lab-Aid Virus RNA Extraktion Kit, zestaw ekstrakcyjny do aparatu Lab-Aid – 48 ekstrakcji - niezbędny do diagnostyki SARS CoV-2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa Lab-Aid Virus RNA Extraktion Kit, zestaw ekstrakcyjny do aparatu Lab-Aid – 48 ekstrakcji - niezbędny do diagnostyki SARS CoV-2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach