Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-046 Wrocław, ul. Sądowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 37 04 295 , fax. 713444959
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  ul. Sądowa 1
  50-046 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 37 04 295, fax. 713444959
  REGON: 32507336091000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wroclaw.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 oraz ul. Szybkiej 6-10. Łączna ilość sal rozpraw objęta wdrożeniem systemu – 11 sal. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie systemu w salach rozpraw sądu, w tym: a. wykonanie oraz uzgodnienia (uzyskanie pisemnej akceptacji) z Zamawiajacym projektów technicznych dla każdej sali rozpraw zgodnie z pkt. 5 Załącznika Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; b. dostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby wdrożenia i uruchomienia systemu w salach rozpraw; c. dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury podpisu elektronicznego; d. instalację i konfigurację oprogramowania przekazanego przez Zamawiającego; e. wdrożenie i produkcyjne uruchomienie systemu; f. przeszkolenie personelu technicznego zgodnie z pkt. 7 Załącznika Nr 1 do SIWZ; g. wykonanie i aktualizacja dokumentacji systemu zgodnie z pkt. 11 Załącznika Nr 1 do SIWZ; 2). Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego systemu w lokalizacji objętej wdrożeniem systemu. 3). Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie systemu. 3. Liczbę sal rozpraw i ich lokalizację oraz dane użytkownika końcowego zawiera lista dystrybucyjna stanowiąca Załącznik Nr 3 do umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach