Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - w podziale na 3 zadania.

Centrum Kształcenia Zawodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 798 67 00, , fax. 71 798 42 00
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Zawodowego
  ul. Strzegomska 49a
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 67 00, , fax. 71 798 42 00
  REGON: 93191178400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckz.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - w podziale na 3 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego (zwanego dalej „sprzętem”) na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - w podziale na 3 zadania: 1) Zadanie 1 - Drukarka kolorowa (1 sztuka) 2) Zadanie 2 - Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka) 3) Zadanie 3 – Projektor (2 sztuki) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 1 i 2 muszą być dołączone materiały eksploatacyjne zgodnie z zapisem w Załączniku OPZ1 i OPZ2. Materiały te muszą być oryginalne (markowane przez producenta urządzenia), pełnowartościowe i fabrycznie nowe, a ich użycie nie może powodować utraty gwarancji. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 1, 2 i 3 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ1-OPZ3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1-3 oraz zasady ich realizacji zostały określone w: 1) Załącznik nr 1 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 (zwany dalej „OPZ1”) 2) Załącznik nr 2 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 2 (zwany dalej „OPZ2”) 3) Załącznik nr 3 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 3 (zwany dalej „OPZ3”) 4) Załączniku nr 7 do siwz (projekt umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30191000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Treść oferty stanowi wypełniony „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 4 do siwz. Wraz z ofertą muszą zostać złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VIII ust. 1 siwz; 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika wprost z ogólnodostępnych dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5 siwz, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do ich załączenia do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną