Przetargi.pl
Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-175 Dorohusk, Kol. Okopy
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825661206, 601650999
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.
  Kol. Okopy 49
  22-175 Dorohusk, woj. lubelskie
  tel. 825661206, 601650999
  REGON: 11019843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzodorohusk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka handlowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku, która jest realizowana w ramach projektu Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku”. 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 3 zestawów mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy min. 49,83 kWp, 31,68 kWp i 26,4 kWp z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż paneli ogniw słonecznych i falowników, 3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 4) przygotowanie i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej służącej do inteligentnych systemów zarządzania energią, 5) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. za pośrednictwem licznika dwukierunkowego. 4.3. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznych – dalej zwanymi „instalacjami”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach