Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli oraz zakup szafek przyłóżkowych dla Oddziału Hematologii oraz zakup i montaż mebli dla Oddziału Radioterapii w budynku 26 w lokalizacji Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-519 Gdynia, Powstania Styczniowego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 72 60 124 , fax. 58 72 60 338
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
  Powstania Styczniowego 1
  81-519 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 72 60 124, fax. 58 72 60 338
  REGON: 19014161200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalepomorskie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli oraz zakup szafek przyłóżkowych dla Oddziału Hematologii oraz zakup i montaż mebli dla Oddziału Radioterapii w budynku 26 w lokalizacji Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz zakup szafek przyłóżkowych dla Oddziału Hematologii oraz zakup i montaż mebli dla Oddziału Radioterapii w budynku 26 w lokalizacji Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1. 2. Zamówienie obejmuje 3 zadania częściowe: Zadanie nr 1 - dostawa i montaż mebli dla Oddziału Hematologii w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni. Zadanie nr 2 - dostawa i montaż mebli do budynku 26 dla Oddziału Radioterapii w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni. Zadanie nr 3 - dostawa szafek przyłóżkowych na Oddział Hematologii w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach nr 2, 3, 4 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia będzie dalej zwany „Meblami”. 4. Przed przystąpieniem do realizacji dostawca jest zobowiązany do pobrania wszystkich wymiarów z natury, wymiary podane w niniejszej specyfikacji są orientacyjne (dotyczy zadania 1 i 2). 5. Meble muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, a także wymogami i atestami jakościowymi. 6. Zamawiający wymaga, by Meble były nowe, kompletne, wolne od wad, nieuszkodzone, nienoszące śladów używania, wypoziomowane oraz były wykonane z materiałów wysokiej jakości. 7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Meble własnym transportem i na własny koszt wraz z wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza blokowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych. 8. Dostawa i montaż Mebli wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, musi nastąpić w czasie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia na własny koszt opakowań oraz innych pozostałości po transporcie i montażu Mebli. 9. Termin gwarancji Mebli objętych dostawą nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 10. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych Mebli, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Mebli wolnych od wad, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta 12. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13. Koszty wynikające ze zmian przepisów w toku realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz 1114 oraz z 2016 poz 352). 2. Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony Formularz Cenowy – załącznik nr 2,3 do SIWZ (dotyczy zadania 1 i 2). 4. WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach