Przetargi.pl
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą urządzeń

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-874 Gdańsk, Na Stoku
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 520 57 39 , fax. 58 520 57 50
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
  Na Stoku 49
  80-874 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 520 57 39, fax. 58 520 57 50
  REGON: 220046753
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.gda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą urządzeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wydzierżawienie na okres trwania umowy, Zamawiającemu przez Wykonawcę, nowej lub maksymalnie 3 letniej, pochodzącej z oficjalnego kanału dystrybucji, centrali telefonicznej 2. Wykonawca w ramach usługi wydzierżawi, dostarczy i zainstaluje Zamawiającemu następujące urządzenia (nowe lub maksymalnie 3 letnie, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji): a) Aparat telefoniczny IP DECT – 6 szt., b) Aparat telefoniczny IP systemowy – 3 szt., c) Aparat telefoniczny analogowy – 15 szt., d) Aparat telefoniczny systemowy – 2 szt., e) Przewodowa słuchawka nagłowna z mikrofonem – 3 szt., f) Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy DECT – 1 szt., 3. Wykonawca w oparciu o centralę telefoniczną, o której mowa w pkt. 3.3.1., na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi, zapewni obsługę 75 abonentów wewnętrznych z indywidualnymi numerami wewnętrznymi i miejskimi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: A) posiada aktualne zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. z 2017 roku, poz. 1907 z późn. zm.) oraz 64 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz 1807). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi posiadać kompetencje i uprawnienia, lub przynajmniej ten wykonawca, który czynnie będzie realizował zamówienie w zakresie usługi przewozowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), powyższe oświadczenie składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach