Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Dęblińska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 886 87 68 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o
  Dęblińska 2
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 886 87 68, fax. -
  REGON: 43084068400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zuk.pulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100% udział Gmina Miasto Puławy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 2.Dostawa i montaż instalacji o mocy do 50 kW nastąpi na terenie Miasta Puławy, w pięciu lokalizacjach: a)Budynek warsztatowy, ul. Dęblińska 2, Puławy, dz. nr ewid. 941/48, przewidywana moc instalacji wyniesie min. 44,2 kW. b)Budynek schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Przemysłowa 1 (dawniej ul. Komunalna 11), Puławy, dz. nr ewid. 928/16, przewidywana moc instalacji wyniesie min. 23,075 kW. c)Budynek kompostowni, ul. Dęblińska 96, Puławy (teren ZUOK), dz. nr ewid. 12/2, zakłada się wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych: •Przyłącze nr 1 - Przewidywana moc instalacji wyniesie min. 48,1 kW. •Przyłącze nr 2 - Przewidywana moc instalacji wyniesie min.48,1 kW. d) Budynek socjalno- warsztatowy, ul. Składowa 3, Puławy, dz. nr ewid. 1218/11, przewidywana moc instalacji wyniesie min. 27,3 kW. e) Budynek administracyjno-socjalny, ul. Składowa 3, Puławy, dz. nr ewid. 1218/11, przewidywana moc instalacji wyniesie min. 24,050 kW. W skład podstawowego wyposażenia instalacji paneli fotowoltaicznych wchodzić będą co najmniej:- Moduły fotowoltaiczne;- Konstrukcje wraz z uchwytami dla instalacji modułów PV,- Okablowanie części stałoprądowej (DC) i zmiennoprądowej (AC) - Falownik/inwerter dla obsługi paneli PV,- Zabezpieczenia elektryczne części stałoprądowej (DC) i zmiennoprądowej (AC). Instalacje muszą posiadać urządzenie do inteligentnego monitoringu energii wytworzonej (TIK). Monitoring poprzez stronę WWW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej IDW-SIWZ: - dokumentacji projektowej, - przedmiarze robót. 3.Wykonawca musi zaoferować okres gwarancji wynoszący : a) moduły fotowoltaiczne: minimum 12 lat gwarancji, b) przetwornice/inwertery: minimum 15 lat,c) pozostałe urządzenia: minimum 2 lata (24 miesiące), d) wykonane prace montażowe: 5 lat (60 miesięcy). Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez strony protokołu odbioru częściowego dla poszczególnej lokalizacji. Ponadto Wykonawca musi się zobowiązać do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym na zasadach i terminach określonych w umowie i Karcie Gwarancyjnej. 4. Strony ustalają okres rękojmi na 3 lata od daty podpisania przez strony protokołu odbioru częściowego dla poszczególnej lokalizacji. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie usługi pozostające w związku z realizowanymi dostawami, w szczególności uruchomienie, szkolenie pracowników Zamawiającego oraz serwis gwarancyjny. 6. Zamawiający zaznacza, iż użyte w IDW-SIWZ przykładowe nazwy własne produktów referencyjnych bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymagane SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność wszelkimi środkami dowodowymi, w szczególności załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do IDW-SIWZ, 7. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.8. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia obowiązuje następująca kolejność ich ważności: a) SIWZ, b) dokumentacja projektowa, 9.Przedmiot zamówienia obejmuje również: •Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej schematy elektryczne, rysunki techniczne, dane techniczne wybudowanych elementów wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, •Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji w języku polskim oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie bieżącej obsługi,•Przekazanie instalacji Zamawiającemu, •Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach