Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kościelisku.

Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kościelisku ogłasza przetarg

 • Adres: 34-511 Kościelisko, Szeligówka 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 70 724 , fax. 18 20 70 724
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kościelisku
  Szeligówka 11 11
  34-511 Kościelisko, woj. małopolskie
  tel. 18 20 70 724, fax. 18 20 70 724
  REGON: 49290860000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola-koscielisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kościelisku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kościelisku, 34-511 Kościelisko, ul. Szeligówka 11 zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz.1225), postanowieniami SIWZ. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji i jest podzielony na 5 pakietów tj. I -Mięso i wędliny; II - Artykuły nabiałowe; III - Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory; IV - Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka; V - Pieczywo. 2. Zamawiający informuje, że określone pakiety zawierają maksymalną ilość artykułów i zastrzega on sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od posiadanych środków finansowych oraz potrzeb. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego. 3. Wykonawca ma dostarczać artykuły spożywcze własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę ofertową. 4. Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów (min. 7 dni), licząc od dnia dostawy. 5. Dostarczane artykuły żywnościowe muszą być odpowiednio posortowane przez wykonawcę i muszą być najwyższej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarnoepidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. Ponadto mięso i wędliny mają być dostarczane w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno-higieniczne. 6. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa żywnościowego. 7. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania będą posiadały parametry nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkola-koscielisko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach