Przetargi.pl
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania kompletnych projektów modernizacji budynku Dworu i budynku tzw. Lamusa, położonych w Modlnicy k/Krakowa, wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę, a także z opracowaniem STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/483/2015

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4324450 , fax. 012 4324451
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4324450, fax. 012 4324451
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania kompletnych projektów modernizacji budynku Dworu i budynku tzw. Lamusa, położonych w Modlnicy k/Krakowa, wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę, a także z opracowaniem STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/483/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania kompletnych projektów modernizacji budynku Dworu i budynku tzw. Lamusa, położonych w Modlnicy k/Krakowa, wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i ostatecznych decyzji o pozwoleniach na budowę, a także z opracowaniem STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1.1 Zamawiający wymaga wykonania dwóch niezależnych, kompletnych opracowań projektowych -oddzielnie dla Dworu (zakres I) i oddzielnie dla Lamusa (zakres II) i uzyskanie niezależnych ostatecznych decyzji o pozwoleniach na budowę. 1.2 Nazwą Dwór Zamawiający obejmuje sam budynek dworu, a także dziedziniec wraz z otaczającym go murem i wieżą. 1.3 W szczególności opracowania winny zawierać: 1.3.1 dla zakresu I - Dwór 1.3.1.1 ekspertyza mykologiczna, 1.3.1.2 opinia konstrukcyjna, 1.3.1.3 mapa do celów projektowych, 1.3.1.4 projekt budowlano-wykonawczy w zakresie: 1.3.1.4.1 inwentaryzacja niezbędna do wykonania zadania, w tym istniejącej instalacji drenażu budynku Dworu, 1.3.1.4.2 badania geotechniczne 1.3.1.4.3 program prac konserwatorskich, 1.3.1.4.4 izolacja ścian i fundamentów 1.3.1.4.5 instalacja drenaży wokół budynku 1.3.1.4.6 przywrócenie funkcjonowania fontanny na dziedzińcu 1.3.1.4.7 opracowanie zakresu i technologii konserwacji pokrycia dachu (gont) 1.3.1.4.8 przeniesienie licznika instalacji elektrycznej z tzw. Bunkra do Dworu 1.3.1.4.9 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu konserwatorskiego 1.3.1.4.10 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 1.3.1.4.11 STWiOR 1.3.1.4.12 przedmiary robót 1.3.1.4.13 kosztorys inwestorski. 1.3.1.5 Zamawiający informuje, iż dysponuje projektem remontu elewacji Dworu wraz w wymianą/remontem/stolarki zewnętrznej. Zamawiający wymaga aby wymienione powyżej opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, skoordynowane były z istniejącym projektem remontu elewacji. 1.3.2 dla zakresu II - Lamus 1.3.2.1 inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania zadania 1.3.2.2 ekspertyza konstrukcyjna budynku 1.3.2.3 badania geotechniczne 1.3.2.4 koncepcja przebudowy 1.3.2.5 program konserwatorski 1.3.2.6 projekt budowlany w zakresie: 1.3.2.6.1 architektura 1.3.2.6.2 konstrukcja 1.3.2.6.3 instalacja wentylacji/klimatyzacji 1.3.2.6.4 instalacja co., wod-kan w tym drenaż, 1.3.2.6.5 instalacja elektryczna, niskoprądowa (instalacje: sygnalizacji pożaru, oświetlenie ewakuacyjne, kontrola dostępu, antenowa TV, WiFi) 1.3.2.6.6 charakterystyka energetyczna budynku 1.3.2.7 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu konserwatorskiego 1.3.2.8 uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 1.3.2.9 projekt wykonawczy w zakresie: 1.3.2.9.1 architektura 1.3.2.9.2 konstrukcja 1.3.2.9.3 instalacja wentylacji/klimatyzacji 1.3.2.9.4 instalacja co., wod-kan. 1.3.2.9.5 instalacja elektryczna, niskoprądowa (instalacje: sygnalizacji pożaru, oświetlenie ewakuacyjne, kontrola dostępu, antenowa TV, WiFi) 1.3.2.9.6 STWiOR 1.3.2.9.7 przedmiary robót 1.3.2.9.8 kosztorysy inwestorskie. 1.4 Ponadto w takcie prowadzenia przez Zamawiającego procedury przetargowej na realizację prac objętych projektami, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania potencjalnych Wykonawców robót dotyczących rozwiązań przewidzianych w projektach. 1.5 Wykonawca zobowiązany będzie także do prowadzenia Nadzorów Autorskich w trakcie realizacji prac modernizacyjnych w obu obiektach polegającego w szczególności na: 1.5.1. stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem odrębnego zamówienia publicznego, zgodności realizacji z projektem, 1.5.2. uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 1.6 Realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonana w stopniu i złożoności odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych (bez użycia nazw własnych, wskazań na określony produkt, czy producenta itp. przy opisach przedmiotu zamówienia), niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych dotyczących przyszłej realizacji projektu, a ponadto Wykonawca będzie zobowiązany również do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji projektu i wszelkich niezbędnych konsultacji z tym związanych, 1.7 Zamówienie obejmuje w szczególności opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, czyli wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1422 z póź. zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129), a także sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), warunków przyłączenia mediów, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wraz ze sporządzeniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych we wszystkich branżach, STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia podstawowego w terminie do 48 miesięcy, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, przy uwzględnieniu treści pkt 4) SIWZ i zapisów wzoru umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację, zgodnie ze wzorem tabelarycznym przedstawionym w załączniku nr 5 do formularza oferty, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dla projektu Drworu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach