Przetargi.pl
ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAWOJA W ROKU 2016 III

Gmina Zawoja ogłasza przetarg

 • Adres: 34-222 Zawoja, Zawoja 1307
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8775-015 , fax. 33 8775-015
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawoja
  Zawoja 1307 1307
  34-222 Zawoja, woj. małopolskie
  tel. 33 8775-015, fax. 33 8775-015
  REGON: 07218201900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawoja.ug.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAWOJA W ROKU 2016 III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na : odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawoja w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 i dostarczanie ich do Instalacji w celu zagospodarowania. Zorganizowaniu i prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w : dyrektywie Parlamentu Europejskiego i rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r.w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U.UE.L2008.312.3), ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 poz.391), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15.05.2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 poz. 630), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012r. w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 poz.1052), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 poz. 645), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25.05.2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 poz.676), uchwale Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz ze zmianami. uchwale nr XXX/257/2012 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, nr 0, poz.122), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21.), rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Charakterystyka Gminy Zawoja a) Liczba sołectw: 8 sołectw o nazwach - Zawoja Przysłop, Zawoja Dolna, Zawoja Centrum, Zawoja Wełcza, Zawoja Mosorne, Zawoja Widły, Skawica Centrum, Skawica Sucha Góra. b) Powierzchnia całkowita gminy: 128,8 km2. c) Liczba mieszkańców wg ewidencji ludności: 9 192 (stan na 31.12.2014r.). d)Mieszkańcy zamieszkują ok. 3,2 tys. gospodarstw domowych e) Liczba nieruchomości niezamieszkałych ok. 200 e) Łączna długość trasy odbioru odpadów wynosi ok. 90 kilometrów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 4.1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawoja oraz ich transport do instalacji w celu zagospodarowania w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zapisami uchwały sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 r. - Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz zapisami uchwały nr XXX/257/2012 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja wraz ze zmianami. 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, w szczególności: a) Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach, pojemnikach (koloru czarnego)-dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów. b) Segregowanych ( gromadzonych w sposób selektywny- zgromadzonych w workach, pojemnikach ) podanych poniżej rodzajów odpadów: b.1. Odpadów ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, b.2. Papier i tektura ( kod 20 01 01, 15 01 01), b.3. Tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15 01 02), b.4. Opakowania wielomateriałowe ( kod 15 01 05), b.5. Metal ( kod 15 01 04, 20 01 40), b.6. Zużyte opony (kod 16 01 03), b.7. Szkło ( kod 20 01 02, 15 01 07), b.8. Żużle i popioły z palenisk domowych (pieców, kominów), b.9. Odpady komunalne niewymienione w innych grupach (kod 20 03 99) b.10.Odpady budowlane z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, c) Odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych ( tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory i inne) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, d) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32, e) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23*, f) Odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07, gromadzonych w pojemnikach usytuowanych przy zamieszkałych budynkach mieszkalnych oraz w ogólnodostępnym punkcie zbiórki odpadów segregowanych i problematycznych. g) Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny kod 20 01 99. 4.3 Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu południowego zgodnie z uchwałą Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Zamawiający wyznacza w tym celu instalację- Regionalny zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej, UL. WADOWICKA 4A. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zamawiający wyznacza w tym celu instalację- Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej, UL. WADOWICKA 4A. 4.4 Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą gromadzone w następujący sposób: a) papier i tektura / w tym opakowania/- kolor worka lub pojemnika niebieski b) szkło / w tym opakowania/- kolor worka lub pojemnika zielony, c) tworzywa sztuczne / w tym opakowania/- kolor worka lub pojemnika żółty, d) metale / w tym opakowania/ - pomarańczowy, e) opakowania wielomateriałowe - kolor worka lub pojemnika szary f) odpady ulegające biodegradacji - fioletowy g) odpady zielone (trawę, liście, zrębki drewniane) - brązowy h) pozostałe odpady gromadzone w sposób selektywny - kolor worka lub pojemnika -czarny 4.5. Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania i sukcesywnego dostarczania właścicielom nieruchomości worków na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady segregowane przez okres realizacji przedmiotowego zamówienia -w systemie jeden za jeden. Worki powinny być wykonane z przezroczystej folii LDPE umożliwiającej szybką ocenę zawartości: - worki przezroczysty z paskiem koloru niebieskiego - o poj.120 litrów, grubość 60 mikronów, opisane: GMINA ZAWOJA -PAPIER I TEKTURA, - worki przezroczysty z paskiem koloru zielonego - o poj.80 litrów, grubość 60 mikronów, opisane: GMINA ZAWOJA - SZKŁO, - worki przezroczysty z paskiem koloru żółtego - o poj.120 litrów, grubość 60 mikronów, opisane: GMINA ZAWOJA - TWORZYWA SZTUCZNE, - worki przezroczysty z paskiem koloru pomarańczowego - o poj.60 litrów, grubość 60 mikronów, opisane: GMINA ZAWOJA - METALE, - worki przezroczysty z paskiem koloru szarego - o poj.120 litrów, grubość 60 mikronów, opisane: GMINA ZAWOJA - OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, - worki koloru fioletowego - o poj.40 litrów, grubość 60 mikronów, opisane: GMINA ZAWOJA - BIOODPADY, - worki koloru brązowego - o poj.60 litrów, grubość 60 mikronów, opisane: GMINA ZAWOJA - ODPADY ZIELONE, - worki przezroczysty z paskiem koloru czarnego - o poj.80 litrów, grubość 60 mikronów, opisane: GMINA ZAWOJA-POZOSTAŁE ODPADY (ZMIESZANE), Wybranemu wykonawcy zostaną ewentualnie przekazane wzory dodatkowych symboli oraz opisów, które będą musiały być umieszczone na workach, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. W celu rozprowadzania worków Wykonawca dostarcza każdemu właścicielowi nieruchomości worki w systemie jeden za jeden oraz tworzy punkty dystrybucji (lub wykorzystuje istniejące placówki, sklepy itp.), co najmniej jeden punkt w Gminie Zawoja. Wykonawca tworzy punkt dystrybucji po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym (wymagana pisemna akceptacja Zamawiającego). Punkt dystrybucji worków Wykonawca utworzy od dnia podpisania umowy Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia właścicielom nieruchomości łącznie ok. 60 000 szt. worków. W przypadku konieczności dostarczenia większej ilości worków niż szacowana, Wykonawca dostarczy bezpłatnie właścicielom nieruchomości worki. 4.6. Wykonawca zobligowany jest do magazynowania popiołów i żużli na swojej bazie w zamykanych kontenerach lub pod zadaszeniem. 4.7. Wykonawca zobowiązany będzie od dnia podpisania umowy do zorganizowania, wyposażenia Gminnego punktu zbiórki odpadów problematycznych i selektywnych na terenie Gminy Zawoja a następnie prowadzenia go w trakcie obowiązywania zamówienia. Ogólnodostępny punkt będzie czynny raz w tygodniu, w sobotę w godzinach od 8.00 do 18.00 . Punkt musi być punktem stacjonarnym. Gminny punkt musi być wyposażony w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawoja odnośnie rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w celu wyposażenia gminnego punktu na okres trwania umowy: 1 pojemnik o poj. 500l na akumulatory; 1 pojemnik o poj. 500l na świetlówki i żarówki, 1 pojemnik o poj. 120l na baterie; 3 pojemniki o poj. 1500l na szkło; 3 pojemniki o poj. 1500l na tworzywa sztuczne; 3 pojemniki o poj. 1500l na opakowania wielomateriałowe. Przekazanie pojemników nastąpi przed dniem otwarcia gminnego punktu. Pozostałe pojemniki zapewnia Wykonawca. W Gminnym punkcie będą przyjmowane odpady wymienione w punkcie 4.2. (od pkt. b do pkt. g ). 4.8. Wykonawca zobowiązany będzie ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego aptekach i budynkach użyteczności publicznej: -2 pojemników do selektywnego zbierania leków, - 3 pojemniki do selektywnego zbierania baterii. Zamawiający przekaże w/w pojemniki Wykonawcy w terminie 01.01.2016 r. 4.9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 4.10. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową oraz o odpowiednim stanie technicznym wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. nr 0 poz. 122 ). 4.11. Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia - zamawiający będzie wymagał, aby na drogach będących w zarządzie zamawiającego i dojazdach do posesji był użyty właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia dróg (część dróg wąska, ze znacznym spadkiem podłużnym, ograniczonymi warunkami manewrowania). 4.12. Częstotliwość wywozu odpadów, według Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja: a) z pojemników, worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc- wg harmonogramu zatwierdzonego przez zamawiającego, b) z pojemników, worków przeznaczonych dla odpadów zmieszanych w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc - wg harmonogramu zatwierdzonego przez zamawiającego, c) z pojemników na żużle i popioły z kotłów paleniskowych - co dwa tygodnie w okresie zimowym, raz na miesiąc w okresie letnim - wg harmonogramu zatwierdzonego przez zamawiającego. d) Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie następował jeden raz w okresie obowiązywania umowy na wiosnę roku na zasadzie akcji ogłoszonej wcześniej przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, ze specjalnie do tego wyznaczonych miejsc zbiórki, na które Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnego dostarczyć kontenerów o pojemności uzgodnionej z Zamawiającym. e) przeterminowane leki (kod 20 01 32) -w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy. Do zadań Wykonawcy będzie należało odebranie tych odpadów z aptek oraz podstawienie pojemników do zbierania. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. f) baterie (kod 20 01 33) - w punktach użyteczności publicznej w 6 szkołach, budynek UG Zawoja, gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania odpadów - w godzinach ich pracy. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. 4.13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 4.14. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawoja Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu południowego zgodnie z uchwałą Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Zamawiający wyznacza w tym celu instalację- Regionalny zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej, UL. WADOWICKA 4A.W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zamawiający wyznacza w tym celu instalację Regionalnemu Zakładowi Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej, UL. WADOWICKA 4A oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów i kwitów wagowych. 4.15. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zamawiający wyposaży wykonawcę w 2 szt. mobilnych czytników kodów kreskowych, które Wykonawca będzie wykorzystywał, przy odbiorze odpadów gromadzonych przez właścicieli nieruchomości w workach i pojemnikach, do sczytywania danych o ilości, rodzaju i właścicielu odpadów. Wykonawca wyposaży Wykonawcę w program umożliwiający sczytywanie danych z czytników. Codziennie wykonawca będzie odczytywał dane z czytnika, archiwizował je na nośniku elektronicznym i raz w tygodniu (piątek) dostarczał do UG Zawoja. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów (np. gdy w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji, jeżeli w pojemniku na odpady segregowane będą znajdowały się odpady, które należy umieścić w workach na odpady zmieszane lub w worku czarnym będą znajdować się odpady, które powinny być gromadzone w workach kolorowych do segregacji itp.), Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do poinformowania drogą elektroniczną przy pomocy zapisanych danych w czytnikach kodów kreskowych Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną. Dokumentacja zostanie przekazana do UG Zawoja na adres a.skrzypek@zawoja.ug.pl. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. W przypadku odpadów zgromadzonych niezgodnie z regulaminem (zawartość niezgodna z opisem, zmieszane rodzaje odpadów) lub wystawione w nieprawidłowych dniach nie są odbierane Wykonawca ma dołączyć trwale do worka kartkę z informacją o powodach nieodebrania worka (i telefonie kontaktowym do wykonawcy): Brak kodu kreskowego na worku Odpady nieprawidłowo wysegregowane (zawartość worka niezgodna z jego przeznaczeniem lub obejmuje zmieszane rodzaje odpadów) Odpady segregowane (worki kolorowe) proszę wystawiać zgodnie z kalendarzem odbioru odpadów (tygodnie oznaczone żółtym kolorem w terminarzu wywozu odpadów) Odpady niesegregowane (worki czarne) proszę wystawiać zgodnie z kalendarzem odbioru odpadów (tygodnie oznaczone niebieskim kolorem w terminarzu wywozu odpadów) 4.16.Wykonawca zobowiązany jest do: a)Przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uzyskania od niego potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Gminy Zawoja na karcie przekazania odpadów. b)Terminowego zbierania i wywożenia odpadów zgodnie z harmonogramem Zamawiającego. c)Przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. d)Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi. e)Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów. f)Utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. g) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. h)Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zawoja. Z miejsc trudnodostępnych dopuszcza się podstawienie dla właścicieli nieruchomości kontenerów w celu gromadzenia odpadów. i)Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a)Zestawienie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych segregowanych, zestawienie odebranych odpadów komunalnych segregowanych pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów problematycznych. Zestawienia zostaną przedstawione wraz z fakturami za usługę. a)Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej sprawozdań o jakich mowa w ustawie o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. b)W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. c)Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w pkt. 4.15. opisu przedmiotu zamówienia. d)Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOKów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach oraz kart wagowych z ważenia odpadów z miejsca bazy magazynowo-transportowej oraz miejsc przekazania do dalszego postępowania z nimi. Karty i kwity zostaną dostarczone wraz z fakturami za usługę. 5.Szczegółowe dane charakteryzujące wielkość zamówienia a)Liczba budynków (gospodarstw domowych) - ok. 3,2 tys. Zamieszkałych. b)Ilość odpadów odebrana od mieszkańców w okresie styczeń -grudzień 2014 wyniosła ok. 1147 Mg w tym: Zmieszane - 384 Mg Posegregowane -763 Mg Ilość budynków w których prowadzona jest segregacja -90% Ilość budynków w których nie prowadzona jest segregacja -10% c)Z uwagi na wprowadzenie selektywnej zbiórki zwiększonej ilości rodzajów odpadów, szacuje się, że stopień segregacji wyniesie ok. 70 %. W związku z tym odpady segregowane dla okresu półrocznego stanowić będą ok. 763 Mg, natomiast niesegregowane (zmieszane) ok. 384 Mg. Przewidywana ilość i rodzaj odpadów są wartościami szacunkowymi, obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór każdej ilości odpadów od właścicieli nieruchomości objętych przetargiem. d) W cenie oferty, Wykonawca uwzględnia również odpowiednią ilość worków, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości przez punkty dystrybucji. 6. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie od dnia 01.01.2016 do dnia 31 .12.2016 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: odległość bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy od granicy administracyjnej Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawoja.ug.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach