Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć na basenie (pływalni krytej), wraz z dowozem i odwozem, dla grup uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego, 32-020 Wieliczka, ul. Krzyszkowicka 18a w 2016r.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Krzyszkowicka 18a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 653 38 88 , fax. 12 653 38 88
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4
  ul. Krzyszkowicka 18a 18a
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 653 38 88, fax. 12 653 38 88
  REGON: 00070372400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp4wieliczka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć na basenie (pływalni krytej), wraz z dowozem i odwozem, dla grup uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego, 32-020 Wieliczka, ul. Krzyszkowicka 18a w 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług polegających na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć nauki pływania na basenie (pływalni krytej), wraz z dowozem i odwozem w ramach zajęć lekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności zakup biletów wstępu na basen publiczny który podlega nadzorowi instytucji ds. zdrowia, zgodnie z obowiązującym prawem i standardami, w szczególności rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U z dnia 7 czerwca 1997 r., Nr 57 poz. 358), wraz z usługą instruktorską i nauką pływania, oraz usługą dowozu i odwozu po zajęciach grup uczniów. CPV 92600000-7 Usługi sportowe 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 3.1. Nauka pływania na basenie - standardy usługi: 1. Instruktorzy pływania w liczbie co najmniej 1 na 15 osób 2. Stały nadzór ratowników na basenie (min. 3 ratowników) 3. Sprzęt do nauki pływania Makarony w ilości ok. 60 sztuk Rękawki w ilości ok. 30 sztuk w różnych wielkościach Deski w ilości ok. 60 sztuk Sprzęt do zajęć adaptacyjnych w wodzie dzieci 4. Liczba osób przebywających równocześnie na basenie do 75 uczniów, 5. Dwie szatnie damska i męska z przebieralniami oraz szatnia dla niepełnosprawnych, min. 16 suszarek stacjonarnych 6. Zaplecze: basen sportowy o głb. do ok.1, 80 m, basen rekreacyjny o głb. do ok. 1,20 m, 7. Zapewnienie dowozu na zajęcia według trasy szkoła - basen - szkoła, na 45 minut przed zajęciami, oraz odwóz 40 min. po zajęciach wg harmonogramu zajęć. 8. Zapewnienie środków transportu; zaleca się co najmniej 2 autobusy do przewozu ok.75 osób i co najmniej 1 bus do przewozu 19 osób. 3.2. Zamawiający planuje opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć na basenie po wyborze oferty najkorzystniejszej w uzgodnieniu Wykonawcą. Usługą objętych będzie ok. 330 uczniów (tygodniowo), zajęcia odbywać się będą w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresów przerw w nauce i dni wolnych. Rzeczywista ilość wykonywanych usług będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 3.3. Przykładowa tematyka zajęć: a) zapoznanie się z obiektem, jego regulaminem, zasadami bezpieczeństwa i higieny b) opanowanie podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym c) wyczuwanie sił wyporu wody tj. opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie d) pływanie elementarne e) doskonalenie wyuczonych elementów pływania 3.4. Świadczona usługa transportowa polegać będzie na dowozie zorganizowanych grup uczniów wraz z opiekunami (max 75 osób) z siedziby Zamawiającego na teren przy basenie (pływalni), oraz ich odwozie po zakończonych zajęciach na pływalni. Wyznaczenie osób sprawujących opiekę nad przewożonymi uczniami pozostaje w wyłącznej kompetencji Zamawiającego. Zadaniem po stronie Wykonawcy pozostaje zapewnienie dobrej współpracy pomiędzy kierowcą danego pojazdu, a osobami sprawującymi opiekę. Ilość uczniów korzystających z usługi może ulec zmianie w trakcie trwania roku kalendarzowego. Wykonawca usługi musi posiadać możliwości techniczne 2 autobusów do przewozu ok.75 osób i co najmniej 1 bus do przewozów 19 osób z tym że, wyjazd sprzed szkoły na 45 min przed rozpoczęciem zajęć. Odwóz z powrotem wszystkich grup 40 min. po zakończeniu zajęć. Czas ten w indywidualnych przypadkach może ulec zmianie. Wykonawca może zapoznać się w terenie z trasami przewozu uczniów z siedziby Zamawiającego na teren basenu (pływalni). UWAGA: Planuje się ustalenie harmonogramu z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu pojazdami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu kołowego, obsługiwanych przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Zaleca się, by Wykonawca posiadał lub miał dostęp (np. na zasadach wynajmu, leasingu itp.) co najmniej do następujących środków transportu: - 2 autobusów do przewozu co najmniej 75 osób (miejsca siedzące + stojące), - 1 busa do przewozu co najmniej 19 osób, oraz aby dysponował co najmniej 3 kierowcami posiadającymi kwalifikacje wymagane prawem do kierowania w/w pojazdami. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dobierze w sposób optymalny pojemności autobusów w stosunku do liczby uczniów dowożonych na zajęcia, gdyby zaistniały zmiany niemożliwe do przewidzenia na etapie sporządzania niniejszej specyfikacji. Zadaniem Wykonawcy jest udzielenie gwarancji rozumianej jako konieczność bezwzględnego zapewnienia ciągłości wykonywania usługi, tak więc: a) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację usługi transportowej jest on zobowiązany na własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie usługi przez innego koncesjonowanego przewoźnika, który spełnia podstawowe wymagania stawiane wykonawcy; b) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt a, zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi transportowej innemu Wykonawcy, a koszty tej usługi zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego na najbliższej fakturze; c) zabrania się przewożenia osób trzecich nie związanych bezpośrednio z wykonywanym dowozem uczniów lub zajęciami na basenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 926000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach