Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego 2016

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-660 Chełmek, ul. Piastowska 18
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 8461261 , fax. 0-33 8461289
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o.
  ul. Piastowska 18 18
  32-660 Chełmek, woj. małopolskie
  tel. 0-33 8461261, fax. 0-33 8461289
  REGON: 35637842900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.chelmek.aanet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 35 m3 oleju napędowego na potrzeby własne Spółki, sukcesywnie partiami w ciągu roku 2016. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgk.chelmek.aanet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach