Przetargi.pl
Doposażenie i modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żarnów

Gmina Żarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7577055 , fax. 044 7577057
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żarnów
  ul. Opoczyńska 5 5
  26-330 Żarnów, woj. łódzkie
  tel. 044 7577055, fax. 044 7577057
  REGON: 59064784200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.tensoft.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie i modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żarnów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Doposażenie i modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żarnów. Zakres wykonania: Zadanie I - Organizacja placów zabaw w Żarnowie i w Klewie. Zadanie II - Dostosowanie toalet dla dzieci oraz zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Żarnowie i w Klewie. Szczegółowy opis placów zabaw znajduje się w przedmiarze robót, natomiast dostosowanie toalet oraz wyposażenie w załączniku Nr 1 do umowy. Przedmiot umowy jest ściśle określony w: 1) ofercie Wykonawcy, 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) dokumentacji projektowej 4) kosztorysie ofertowym oraz załączniku Nr 1 do umowy Nr 272.9.2.2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla: Zadanie I w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Zadanie II w wysokości: 3.000,00 zł(słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium : 3.1) w pieniądzu - przelewem: na konto zamawiającego - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Żarnowie Nr 15 8973 0003 0080 0800 0257 0004 z dopiskiem Doposażenie i modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żarnów. Zadanie I: Organizacja placów zabaw w Żarnowie i w Klewie. Zadanie II: Dostosowanie toalet dla dzieci oraz zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Żarnowie i w Klewie. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w SIWZ lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie o której mowa w pkt 3.2 - 3.5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą. Ponadto z treści w/w dokumentu musi wynikać, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata należności do zapłacenia których, na rzecz Zamawiającego jest zobowiązany Wykonawca. 5. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zarnow.tensoft.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach