Przetargi.pl
Dokończenie budowy budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Nowosiółkach

Gmina Baligród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-606 Baligród, Plac Wolności 13
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4684077 , fax. 013 4684077
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baligród
  Plac Wolności 13 13
  38-606 Baligród, woj. podkarpackie
  tel. 013 4684077, fax. 013 4684077
  REGON: 00053334000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baligrod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie budowy budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Nowosiółkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Nowosiółkach . Zakres robót budowlanych i instalacyjnych przewidzianych Umową określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca Załącznik Nr 8 do SIWZ. Zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej zostaje pomniejszony o roboty już wykonane przez Zamawiającego tj. roboty fundamentowe . Zamawiający posiada również część materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji co należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym . Szczegółowy zakres robót oraz wykaz materiałów budowlanych będących w posiadaniu Zamawiającego zawiera przedmiar robót ( załącznik nr 8 do SIWZ ) . Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawca winien przed złożeniem oferty uzyskać pewność, że za oferowaną cenę osiągnie efekt rzeczowy w postaci realizacji całości robót określonych w dokumentacji przetargowej. W tym celu zaleca się, by Wykonawca w procedurze ustalania ceny ofertowej: 1) uwzględnił w cenach jednostkowych robót wyspecyfikowanych w kosztorysie ofertowym wszystkie dodatkowe koszty, w tym m.in. koszty ubezpieczeń, koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.baligrod.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach