Przetargi.pl
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania p.n. Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg

 • Adres: 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 134
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8755201 , fax. 017 8755209
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguchwała
  ul. Tkaczowa 134 134
  36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie
  tel. 017 8755201, fax. 017 8755209
  REGON: 69058200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boguchwala.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej dla zadania p.n. Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektroenergetycznej nad zadaniem Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.bip.boguchwala.pl/ w zakładce zamówienia publiczne. Do wyliczenia ceny za nadzór należy przyjąć wartość robót budowlanych w wysokości 5.980.720,01 zł netto, w tym: branża elektryczna 617.566,65 zł netto, branża sanitarna 704.126,66 zł netto. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany zostanie w szczególności do: 1. Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnością prowadzonych robót z zawartą umową. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego- nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu - dotyczy koordynatora, branży budowlanej, branży drogowej i nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu - dotyczy branży sanitarnej i elektrycznej. 2. Podejmowania wszystkich możliwych działań gwarantujących terminowe wykonanie robót przez Wykonawcę robót budowlanych. 3. Sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 4. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty - Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych i autora projektu, 5. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania. Czas odbioru robót ulegających zakryciu do 48 godzin od pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę robót. (Wpis do dziennika budowy potwierdzona fax lub e-mail). 6. Potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń Wykonawcy za wykonanie roboty, 7. Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych, 8. Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 9. Na każde żądanie Zamawiającego składanie sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, (nie rzadziej niż raz na kwartał). 10. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem. Wpisy te, notatki i protokoły będą potwierdzeniem wywiązania się przez Inspektora z obowiązku wynikającego z zapisów § 3 punkt 8 podpunkt 1) niniejszej umowy. 11. Inspektor Nadzoru bierze udział w komisjach techniczno-ekonomicznych powoływanych do oceny technicznych i rozliczeniowych spraw budowy w toku jej realizacji, 12. W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowe zawiadamianie właściwego organu nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych, 13. Potwierdzenia wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w dzienniku budowy, 14. W razie konieczności wykonania robót uzupełniających lub zamiennych, działa ściśle w porozumieniu z Zamawiającym, spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego protokół konieczności podając przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania. (Termin sporządzenia protokołu konieczności do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia potrzeby jego spisania). Weryfikuje i opiniuje opracowane przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysy na roboty: dodatkowe, zamienne lub uzupełniające. 15. Odpowiadania na pytania Wykonawcy w zakresie prowadzonych robót, a w przypadku konieczności prowadzi korespondencję w tych sprawach z autorem projektu. (Termin odpowiedzi: niezwłocznie lub nie dłużej niż do 5 dni roboczych. W przypadku korespondencji z autorem projektu pisemne wystąpienie do 2 dni roboczych). 16. Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego, 17. Dojazdu na miejsce budowy lub siedziby Zamawiającego na każde żądanie Zamawiającego w dni robocze, 18. Czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, W szczególności udział w przeglądach gwarancyjnych oraz kontroli robót poprawkowych, 19. Egzekwowania od Wykonawcy obowiązków wynikających ze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz postanowień umownych, 20. Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót placu budowy oraz wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w umowie na wykonanie robót, 21. Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności lub wad w dokumentacji projektowej. 22. Organizowania i prowadzenia rad budowy - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 23. Sporządzania i przechowywania protokołów z rad budowy, 24. Kontroli zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem robót. Pisemne powiadamianie Zamawiającego o każdym opóźnieniu lub zagrożeniu nie dotrzymania terminów odbiorów częściowych lub końcowego. 25. Opiniowania programów naprawczych lub innych wniosków i sugestii Wykonawcy dotyczących realizacji inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boguchwala.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach