Przetargi.pl
Budowa ulicy Przybyszewskiego w Sulejówku

Urząd Miasta Sulejówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 022 7606201 , fax. 022 7606213
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Sulejówek
  ul. Dworcowa 55 55
  05-070 Sulejówek
  tel. 022 7606201, fax. 022 7606213
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Przybyszewskiego w Sulejówku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ulicy Przybyszewskiego w Sulejówku na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Solskiego - dł. ok. 434 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy): O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1/ spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2/ na wykonane przez siebie roboty budowlane udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 36 m-cy od daty zakończenia robót i podpisania końcowego protokółu odbioru robót; 3/ zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na roboty odpowiadające swoim zakresem i charakterem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa, modernizacja dróg) i każde o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN brutto, oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie; 4/ posiadają potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia, przy założeniu, że wynagrodzenie będzie płatne następująco: I etap - do wysokości 890.000 PLN - płatne po realizacji zamówienia i dokonaniu odbioru końcowego, II etap - pozostała kwota płatna do końca kwietnia 2010 r. Płatność będzie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia faktury przez Zamawiającego Podstawą do złożenia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót objętych niniejszym zamówieniem; 5/ spełniają i przyjmują warunki określone w niniejszej SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Komisja przetargowa dokona sprawdzenia ofert pod względem formalno-prawnym i kompletności ofert. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostanie ocenione według zasady spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone. Oferty nie spełniające wymogów SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy winni złożyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie: 1/ wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz Założenia kosztorysowe do oferty - zał. nr 2 i 5 do SIWZ; 2/ dowód wpłacenia/wniesienia wadium; 3/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jeden podmiot należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych podmiotów; 4/ aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5/ wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ; 6/ wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 odpowiadających swoim zakresem i charakterem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa, modernizacja dróg) i każde o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN, z podaniem ich zakresu, wartości oraz daty i miejsca wykonania - załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 7/ uprawnienia budowlane kierownika budowy właściwe dla przedmiotu zamówienia i zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; 8/ kosztorys ofertowy uproszczony wraz z wykazem materiałów; Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar ma charakter informacyjny; 9/ wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulejowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach