Przetargi.pl
wykonanie usługi czyszczenia podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z kamienia kotłowego

Uzdrowisko Połczyn S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Zdrojowa 6
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 094 3662424 , fax. 094 3662470
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Połczyn S.A.
  ul. Zdrojowa 6 6
  78-320 Połczyn Zdrój
  tel. 094 3662424, fax. 094 3662470
  REGON: 00028818800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-polczyn.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie usługi czyszczenia podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z kamienia kotłowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony z zachowaniem procedur zamówienia powyżej 14 000 EURO a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909131001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 500,00 złotych ( słownie : pięćset złotych). 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. do godziny 10:00 dnia 04.05.2009r.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Opis warunków udziału w postępowaniu. 1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.1.3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.1.5. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.1.6.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału Wykonawców w postępowaniu: 1.2.1. posiadanie przedmiotu działalności gospodarczej wskazanego w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadający przedmiotowi zamówienia, 1.2.1. wniesienie wymaganego wadium ( 500,00 złotych). 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2.1. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń z formułą spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda załączenia do złożonej oferty następujących dokumentów : 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.2. Dowód wniesienia wadium ( 500,00 złotych ). 2. Zamawiający żąda załączenia do złożonej oferty następującego oświadczenia : 2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy wykonawca) - załącznik nr 2 do SIWZ. 2.2. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uzdrowisko-polczyn.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach