Przetargi.pl
Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego

GMINA RZEPIN ogłasza przetarg

 • Adres: 69-110 Rzepin, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957596285 , fax. 957596478
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RZEPIN
  pl. Ratuszowy 1
  69-110 Rzepin, woj. lubuskie
  tel. 957596285, fax. 957596478
  REGON: 210966830
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego (w trybie zaprojektuj i wybuduj).Budowa budynku obsługi centrum sportowego, z zapleczem socjalnym, bazą konferencyjną, noclegową i sportową (siłownia). Budowa kompleksu - boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, korty tenisowe, wyposażone w oświetlenie i miejsca dla widowni. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dojazdu, parkingu 60+12 miejsc , boiska z trawy syntetycznej z trybunami na 250 miejsc i tablicą wyników, budynku obsługi centrum, oświetlenia boiska, zbiornika retencyjnego dla potrzeb zraszania boiska, toru rolkarskiego 7 m z trybuną na 50 miejsc i oświetleniem, kortów tenisowych/boiska wielofunkcyjnego wewnątrz toru rolkarskiego, toru rolkarskiego o szer 8 m, dojścia piesze z oświetleniem (z wyłączeniem nawierzchni wokół Budynku z ETAPU II i chodnika wzdłuż boiska o nawierzchni naturalnej), ogrodzenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach