Przetargi.pl
ZAKUP Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia 110C
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683229100
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Zjednoczenia 110C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683229100
  REGON: 369088434
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa technicznego chlorku wapnia (CaCl2).1) Zamówienie obejmuje: Zakup 48 ton chlorku wapnia (wapniowy) techniczny (CaCl2) do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.a) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - magazyn ZGK Sp. z o. o. zlokalizowany w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra.b) Transport realizowany pojazdami o ładowności od 20 do 30 tonc) Terminy realizacji: do 7 tygodni od podpisania umowy.1) Zamówienie obejmuje: Zakup 48 ton chlorku wapnia (wapniowy) techniczny (CaCl2) do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.d) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - magazyn ZGK Sp. z o. o. zlokalizowany w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra.e) Transport realizowany pojazdami o ładowności od 20 do 30 tonf) Terminy realizacji: do 11 tygodni od podpisania umowy.1) Zamówienie obejmuje:Zakup 48 ton technicznego chlorku magnezu sześciowodnego (MgCl2+6H2O) do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.a) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - magazyn ZGK Sp. z o.o. zlokalizowany w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra.b) Transport realizowany pojazdami o ładowności od 20 do 30 tong) Terminy realizacji: do 7 tygodni od podpisania umowy.1) Zamówienie obejmuje:Zakup 48 ton technicznego chlorku magnezu sześciowodnego (MgCl2+6H2O) do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze.c) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - magazyn ZGK Sp. z o.o. zlokalizowany w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra.d) Transport realizowany pojazdami o ładowności od 20 do 30 tonh) Terminy realizacji: do 11 tygodni od podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24312120-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną