Przetargi.pl
Wyjazd studyjny: Dobre praktyki w rolnictwie łotewskim: hodowla bydła i przetwórstwo

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Kalsk, 91
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683852091 , fax. 683852868
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
  91
  66-100 Kalsk, woj. lubuskie
  tel. 683852091, fax. 683852868
  REGON: 001059001
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającypaństwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyjazd studyjny: Dobre praktyki w rolnictwie łotewskim: hodowla bydła i przetwórstwo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu studyjnego, trwającego 7 dni na Łotwę dla 30 uczestników, oraz 1 kierowcy i 1 pilota oraz 1 tłumacza na miejscu ( łącznie 33 osoby ) w ramach operacji pn.: Dobre praktyki w rolnictwie łotewskim: hodowla bydła i przetwórstwo, zgodnie Planem Działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2022-2023.Realizacja wyjazdu nastąpi w terminie: a) I – priorytetowy i akceptowalny przez Zamawiającego termin: 01.10. – 07.10.2022 r; lubb) II - w terminie późniejszym, wówczas realizacja wyjazdu nastąpi najpóźniej do dnia 31.10.2022 r;c) w przypadku, o którym mowa w ustępie b) powyżej, dokładna data zostanie przez Zamawiającego podana Wykonawcy z 10 – dniowym wyprzedzeniem;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63500000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach