Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Gmina Wodzisław ogłasza przetarg

 • Adres: 28-330 Wodzisław, ul. Krakowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 806 118, , fax. 413 806 118
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wodzisław
  ul. Krakowska 6
  28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 806 118, , fax. 413 806 118
  REGON: 29101085000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja jest współfinansowana przez EFRROW w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zaprojektowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, zwanych dalej PBOŚ, w ilości 170 sztuk na wyznaczonych nieruchomościach na terenie Gminy Wodzisław; 2) wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i rozruchu PBOŚ w ilości 170 sztuk na wyznaczonych nieruchomościach na terenie Gminy Wodzisław w miejscowościach: Brzeście, Brzezinki, Dębiany, Droblin, Jeziorki, Kaziny, Klemencice, Konary, Kowalów Dolny, Kowalów Górny, Krężoły, Laskowa, Ludwinów, Mieronice, Mierzawa, Folga Pierwsza, Nawarzyce, Niegosławice, Nowa Olszówka, Olbrachcice, Pękosław, Piotrkowice, Pokrzywnica, Przezwody, Przyłęczek, Przyłęk, Stara Olszówka, Strzeszkowice, Wodacz, Wodzisław, Wola Lubecka, Zarzecze. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, żeby oczyszczalnie były zaprojektowane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zał. nr 7 do SIWZ) oraz legitymizowały się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Certyfikat musi być wystawiony przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączami kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, odbiornikiem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Na ogólną liczbę 170 sztuk PBOŚ składa się: - 90 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie od 2 do 4 mieszkańców; - 61 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie od 5 do 6 mieszkańców - 16 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie od 7 do 8 mieszkańców - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe o liczbie od 9 do 10 mieszkańców. W przypadku kiedy będzie to konieczne, w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Każda wykonana instalacja PBOŚ musi posiadać punkt poboru próbek ścieku surowego i ścieku oczyszczonego. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego do celów zaprojektowania i budowy PBOŚ; badania należy wykonać dla każdej nieruchomości, na której będzie zlokalizowana PBOŚ, dokumentacja musi zawierać informację potwierdzającą, że zarówno przepuszczalność gruntu jak i poziom wody gruntowej pozwalają na budowę PBOŚ wraz z urządzeniami do odprowadzenia oczyszczonych ścieków i odbiornikiem oczyszczonych ścieków w obrębie nieruchomości; 2) wykonanie dla każdej PBOŚ dokumentacji projektowych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na wykonanie robót wraz z uzyskaniem niezbędnych materiałów, np. map, ekspertyz, analiz, opracowań i badań; 3) dokonanie skutecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z realizacją PBOŚ, do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie; 4) dostawa, montaż i uruchomienie 170 sztuk PBOŚ oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. 5) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla każdej PBOŚ; 6) pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej; 7) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości w miejscu gdzie zaprojektowano PBOŚ przed wykonywaniem robót, z oznaczeniem nieruchomości; 8) opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji PBOŚ wraz z indywidualnym przeszkoleniem i przekazaniem instrukcji obsługi i konserwacji użytkowników wszystkich 170 oczyszczalni; 9) przeprowadzenie rozruchu technicznego i technologicznego; 10) sporządzenie raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostaną wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków z wybudowanych 170 PBOŚ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1311). Badania oczyszczonych ścieków powinny być przeprowadzone i opracowane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium. Szczegółowy zakres robót i wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr 7 do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ. Przy kalkulacji kosztów Wykonawca musi uwzględnić ponadto: - zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione osoby, obejmującej geodezyjne wytyczenie obiektów oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z mapą powykonawczą; - zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt; - zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń; - ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia na czas realizacji umowy od wszelkich ryzyk, - uporządkowanie placu budowy i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie uszkodzonych, również wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego ogrodzeń, znaków, chodników, dróg itp.; - wywiezienie i poniesienie kosztów utylizacji odpadów powstałych na terenie budowy; - uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu; - wykonywanie robót etapami, zgodnie z harmonogramem robót oraz w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru; - wykonanie badań ścieków oczyszczonych w dla min. 10 wykonanych PBOŚ w pierwszym roku eksploatacji oraz min. 10% wykonanych PBOŚ w piątym roku eksploatacji. Badania muszą być zlecone dla laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację. - opracowanie projektu prób końcowych oraz ich przeprowadzenie; - sporządzenie dokumentacji elektryczno-pomiarowej. 6. Zamawiający wymaga, żeby w terminie do 30 listopada 2019r. Wykonawca zrealizował min. 32 sztuki PBOŚ. Zapis ten jest powiązany z zapisami umowy o dofinansowanie inwestycji. 7. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie ile miesięcy gwarancji udzieli na wykonane roboty (materiały i robociznę) i urządzenia. Zamawiający wymaga, żeby gwarancja była nie krótsza niż 60 miesięcy (5 lat). Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Okres gwarancji musi być równy okresowi udzielanej rękojmi za wady. 8. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z PFU, przedmiotem zamówienia oraz miejscem realizacji przedmiotu zamówienia tak by wykonać go, działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością. 9. Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia: nazwy własne, marki urządzeń lub wyroby nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych urządzeń pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych co najmniej identycznych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały - nazwa własna urządzenia, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - „lub równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, muszą być co najmniej: - o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby), - o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej, - spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności). Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki: - wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru, - na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040.), wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z realizacją inwestycji (czynności robotnika opisane w przedmiarze robót). Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa każdorazowo wykonawca, biorąc pod uwagę zakres robót oraz termin realizacji. Wykonawca przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji, na wezwanie zamawiającego, przedstawi listę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz deklarację ZUS-DRA zawierającą liczbę ubezpieczonych/zatrudnionych przez Wykonawcę. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym deklaracji ZUS-DRA zawierającej liczbę ubezpieczonych/zatrudnionych przez Wykonawcę, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) wglądu do umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wymaganie Zamawiającego. Weryfikacji dokona upoważniony do tego celu przedstawiciel Zamawiającego. d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań są określone we wzorze umowy – zał. nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą. 3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, groszy 00/100. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium – Budowa PBOŚ na terenie Gminy Wodzisław. 6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w oryginale, razem z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wadium, - pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór zał. nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach