Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy

Gmina Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-220 Oleśnica, ul. Nadstawie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3774036, 3774009 , fax. 413 774 036
 • Data zamieszczenia: 2021-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oleśnica
  ul. Nadstawie 1
  28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3774036, 3774009, fax. 413 774 036
  REGON: 29101045800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaolesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 9 do SIWZ, który zawiera m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy: budynek technologiczny, reaktory SBR – 2 szt., budynek odwadniania osadu, wiata magazynowania osadu odwodnionego, budynek socjalny, agregat prądotwórczy, panele fotowoltaiczne, składowisko odpadów komunalnych, studnie pomiarowe – 3 szt., studnia zaworowa, biofiltr, pompownia ścieków surowych, zbiornik zagęszczania osadu, zbiornik stabilizacji osadu, budynek gospodarczy, wylot kanalizacji, zagospodarowanie terenu. Zakres robót do wykonania: a) prace przygotowawcze i pomocnicze: zagospodarowanie placu budowy: zaplecze budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych dla wykonawcy dla potrzeb budowy, ogrodzenie tymczasowe, drogi dojazdowe do obiektów, urządzenia ppoż. i bhp, pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót oraz obsługa geotechniczna, b) roboty budowlane i wykończeniowe, w tym: roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe, wykończeniowe, c) roboty montażowe: wykonanie robót technologicznych wraz z zainstalowaniem maszyn i urządzeń, prace montażowo-instalacyjne pozwalające na osiągniecie całkowitego założonego efektu robót, d) wykonanie sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci technologicznej, sieci c.o., wentylacyjnej, e) wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA: instalacji zasilania urządzeń technologicznych, instalacji odgromowej, instalacji fotowoltaicznej, instalacji wewnętrznej dla potrzeb własnych oczyszczalni, instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacja systemu sterowania i wizualizacji, oraz wykonanie innych koniecznych prac gwarantujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na swój koszt rozruch wszystkich montowanych w ramach zamówienia urządzeń, próby przedrozruchowe, próby rozruchowe praz rozruch próbny. Szkolenie personelu i użytkowników winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania parametrów oczyszczalni. Szkolenie winno obejmować co najmniej następującą tematykę: poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania oraz stosowanej technologii,obsługę systemów, maszyn i urządzeń, kontrolę jakości, konserwację urządzeń i wyposażenia, zastosowanie procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami bhp i ppoż.). Szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie wykonawca przeprowadzi na ternie oczyszczalni ścieków, a wdrożenie eksploatacji oraz utrzymania należy przedstawić w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez wykonawcę. Zakres zamówienia obejmuje również: a) zapewnienie właściwego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy, b) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, c) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót, d) dostarczenie dokumentacji technicznej powykonawczej, e) wykonanie opracowań: instrukcji eksploatacji wraz ze schematem technologicznym, instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, wybuchem, jak i utonięciem, instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zarówno technologicznych jak i służących do zapobiegania lub usuwania skutków awarii oraz dotyczące sposobów i dróg ewakuacji załogi, instrukcji przeciwpożarowej, instrukcji stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, instrukcji udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, zakładowego planu ratownictwa chemicznego z wykazem telefonów pogotowia ratunkowego, chemicznego, straży pożarnej, policji, obrony terytorialnej, itp., instrukcji postępowania w razie wystąpienia awarii, f) montaż wyposażenia: tablica ostrzegająca przed niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia, sprzęt ratunkowy (koła ratunkowe z rzutką, linki asekuracyjne, bosaki, przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, służące do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia, sprzęt bhp i ppoż. wynikający bezpośrednio z instrukcji sporządzonych przez wykonawcę. (Podstawa prawna dot. pkt. e) i f) – przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w oczyszczalniach ścieków zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków /Dz.U. z 1993r., Nr 96, poz. 438/), g) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. W celu przejęcia robót przez zamawiającego wykonawca przeprowadzi próby końcowe wszystkich wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby rozruchowe oraz ruch próbny oczyszczalni ścieków. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne i materiały do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. Na czas rozruchu wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty materiałów bieżących takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie wykonawcy. Zamawiający dokona przejęcia robót, kiedy zostaną ukończone zgodnie z zawartą umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego efektu oraz po przekazaniu wszystkich niezbędnych opracowań i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. Wszystkie parametry wyrażone wartością liczbową uznane zostaną za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem spełnienia wymagania z tolerancją +/- 3%. Wszystkie pozostałe parametry nie wartościowe (nie wyrażone wartością liczbową) uznane zostaną za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem ich spełnienia. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” w ramach osi priorytetowej: Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. na wykonane roboty, budowlane, zamontowane materiały i urządzenia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia. Uwaga: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarto w pkt. 20 SIWZ. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 4. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach