Przetargi.pl
Wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego oczyszczalni ścieków w msc. Łomno

Gmina Pawłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27225 Pawłów, Pawłów 56a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 721 670 , fax. 412 721 679
 • Data zamieszczenia: 2019-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłów
  Pawłów 56a
  27225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 721 670, fax. 412 721 679
  REGON: 29101058200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pawlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego oczyszczalni ścieków w msc. Łomno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego realizowanej oczyszczalni ścieków w msc. Łomno (gmina Pawłów, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie) w zakresie: 1. wykonania nasypów, 2. utwardzenia terenu z nawierzchni kostki brukowej, 3. wykonania drogi dojazdowej z nawierzchni bitumicznej z warstwy wiążącej i ścieralnej o długości 217m i szerokości 4m, 4. wykonania ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków, 5. wykonania linii kablowej oświetlenia zewnętrznego oraz montażu słupów oświetleniowych, 6. dostawy doposażenia oczyszczalni ścieków, w tym: − agregatu prądotwórczego (wraz z montażem, rozruchem oraz wykonaniem wszelkich niezbędnych rurociągów technologicznych), − płuczki pisaku (wraz z montażem, rozruchem oraz wykonaniem wszelkich niezbędnych rurociągów technologicznych), − układu do nitryfikacji/denitryfikacji w czasie rzeczywistym wraz z systemem do strącania fosforu: sonda fotometryczna do pomiaru stężenia azotu amonowego i amoniaku, 2-kanałowy analizator ortofosforanów, urządzenie do poboru próbek do analizatora, wielokanałowy przetwornik pomiarowy (wraz z montażem, rozruchem ze sterowaniem oraz wykonaniem wszelkich niezbędnych rurociągów technologicznych) − prasy śrubowej, pompy polimeru, stacji dozowania polielektrolitu, transportera ślimakowego osadu odwodnionego, urządzenia do higienizacji (wraz z montażem, rozruchem oraz doposażeniem we wszelkie niezbędne rurociągi technologiczne w hali odwadniania osadu), − automatyki i sterowania układem nitryfikacji/denitryfikacji w czasie rzeczywistym wraz z systemem do strącania fosforu, − filtru węglowego (wraz z montażem, rozruchem oraz wykonaniem wszelkich niezbędnych rurociągów technologicznych), − sprzętu pierwszej pomocy – pierwsze wyposażenie oczyszczalni ścieków. Przedmiot zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiar robót. Stanowią one integralną część niniejszej SIWZ. Zaleca się by wykonawca zapoznał się z lokalizacją inwestycji w terenie. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną, warunkami zawartymi w SIWZ, wzorem umowy oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. Przy prowadzeniu prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na granice działki inwestora. Wszystkie zaplanowane prace muszą być prowadzone w nieprzekraczalnych granicach działki inwestora. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Uwaga! Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi min. 3 lata (36 miesięcy). Przedłużenie min. okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert w tym kryterium zawarto w pkt 13.4. SIWZ. Uwaga! Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia. Wymagania określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zawiera pkt 19.9 SIWZ. Uwaga! Niniejsze postępowanie nie obejmuje budowy: − oczyszczalni ścieków w Łomnie o przepustowości Qśr=308 m3/dobę (RLM = 2054) wraz z infrastrukturą techniczną, − wodociągu w drodze publicznej na działkach ewid. nr 905, 940 w Łomnie. − wylotu ścieków oczyszczonych z ubezpieczeniem brzegu cieku wodnego na działce ewid. nr 879/1 w Łomnie. − przyłącza kablowego nN dla oczyszczalni ścieków w Łomnie na działkach nr: 690/2, 689/2, 684/2 wskazanych w dokumentacji projektowej. Roboty te są realizowane według odrębnego postępowania. Uwaga! Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych: 1. Kompleksową obsługę geodezyjną, 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym 1 egz. na nośniku elektronicznym). Format i zawartość plików w postaci wektorowej. Format plików to DWG lub DXF. 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Skompletowanie dokumentów w celu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Ważne! W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw patentów, znaków towarowych, materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w w/w dokumentach podano konkretne typy materiałów, wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary powołane w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w zakresie założeń dokumentacji projektowej, których skutki miałby wpływ na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne oraz parametry technologiczne. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Starachowicach 06 8518 0006 2001 0000 0462 0003. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium na przetarg pn. „Wykonanie zagospodarowania terenu i wyposażenia uzupełniającego oczyszczalni ścieków w msc. Łomno”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia udowadniającego, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W szczególności dokument powinien określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania określa załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach