Przetargi.pl
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Gmina Brody ogłasza przetarg

 • Adres: 27230 Brody, ul. St. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 711 205 , fax. 412 711 231
 • Data zamieszczenia: 2018-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brody
  ul. St. Staszica 3
  27230 Brody, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 711 205, fax. 412 711 231
  REGON: 29101000400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krynkach, gm. Brody, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie. Oczyszczalnia przeznaczona będzie dla ścieków pochodzących z sołectw: Krynki, Brody, Młynek, Lubienia, Budy Brodzkie, Staw Kunowski i Rudnik. Będą to ścieki z mieszkalnictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, budynków użyteczności publicznej oraz małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Zakładana przepustowość oczyszczalni wyniesie: • RLM = 5 900 • Qdśr = 900 m3/d • Qdmax = 1170 m3/d • Qhmax = 90 m3/h Ładunki zanieczyszczeń • Ł BZT5 324,5 kg/d • Ł ChZT 649,0 kg/d • Ł Zawiesina og. 324,5 kg/d Stężenia zanieczyszczeń • S BZT5 360,0 g/m3 • S ChZT 720,0 g/m3 • S Zawiesina og. 360,0 g/m3 Po zakończeniu rozbudowy oczyszczalni ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika rurociągiem grawitacyjnym, którego wylot, w postaci betonowego przyczółku zabezpieczonego kratą, znajduję się w skarpie koryta rzeki Kamiennej – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Technologia oczyszczalni wymaga aby ścieki surowe doprowadzane były w pierwszej kolejności rurociągiem tłocznym do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków. Do mechanicznego oczyszczania ścieków przewidziano zblokowane urządzenie do usuwania ciał pływających, wleczonych i piasku, umieszczone w budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 10 z późn. zm.). 3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty, jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Śląski oddział Starachowice nr 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 z dopiskiem: „Wadium – znak sprawy: I.271.KO.II.18”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 9.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.3 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 9.4 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach