Przetargi.pl
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 29-135 Radków, Radków
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3541120 w. 32 , fax. 034 3541120 w. 21
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  Radków 99
  29-135 Radków, woj. świętokrzyskie
  tel. 034 3541120 w. 32, fax. 034 3541120 w. 21
  REGON: 15139898800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radkow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Radkowie obejmująca: - roboty budowlane w budynku socjalno - technicznym związane z montażem nowych urządzeń technologicznych, - drobne roboty ogólnobudowlane polegające na wykonaniu "krawężnika" betonowego i adaptacji barierki i drabiny na antresoli w budynku socjalno - technicznym, - budowa nowego reaktora biologicznego /o nominalnej przepustowości 110 m3/dobę/, - budowa nowego zbiornika osadu ; - remont istniejącego zbiornika osadu, - usunięcie istniejących schodów terenowych betonowych, przełożenie istniejących schodów na istniejący reaktor i wykonanie nowych schodów do komunikacji pomiędzy poziomem nasypu a poziomem pomostów komunikacyjnych na nowym reaktorze. Oczyszczalnia ścieków w Radkowie jest oczyszczalnią mechaniczno biologiczną, która działa w oparciu o procesy nitryfikacji i denitryfikacji przy użyciu osadu czynnego oraz proces tlenowej stabilizacji osadu. Całość pracuje w układzie ciągłego przepływu. Rozbudowa oczyszczalni o drugi ciąg nie zmieni charakteru pracy i układu. Teren istniejącej oczyszczalni obejmuje działkę o nr ewid. 938 obręb 0010 Radków. Istniejąca oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana do wielkości 715 RLM, przepustowość wynosi Q=130 m3/d. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Białej Nidy. Stan formalno-prawny na odprowadzanie ścieków uregulowany został decyzją Starosty Włoszczowskiego, zgodnie z którą ilość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika nie może przekroczyć Qśr.d=110 m3/d. Po rozbudowie projektowane obciążenie oczyszczalni wyniesie ok. 1 996 RLM, przepustowość ok. Qśr.d=220m3/d. Obecnie oczyszczalnia pracuje w następującym układzie technologicznym: Ścieki surowe zarówno dopływające kanalizacją sanitarną jak i te dowożone wozami asenizacyjnymi kierowane będą do pompowni ścieków surowych OB[l]. Ścieki dowożone przed dopływem do pompowni poddawane są wstępnemu oczyszczaniu mechanicznemu na separatorze OB14A] a następnie kierowane do zbiornika uśredniającego OB[5]. W pompowni ścieków surowych OB[l] ścieki poddawane są wstępnemu oczyszczeniu mechanicznemu na kracie koszowej a następnie za pomocą pomp ściekowych zatapialnych kierowane do stacji mechanicznego podczyszczania w budynku socjalno-technicznym OB[2]. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki kierowane są do reaktora biologicznego I ciągu technologicznego OB[3], gdzie po przejściu szeregu procesów biologicznych opuszczają obiekt jako ściek oczyszczony. Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika. Osad nadmierny powstały w wyniku procesu oczyszczania ścieku kierowany jest do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego OB[6B]. Woda nadosadowa kierowana jest do kanalizacji i na początek układu oczyszczania a osad odbierany wozami asenizacyjnymi i przekazywany firmie upoważnionej na oczyszczalnię ścieków we Włoszczowej w celu dalszego zagospodarowania. Powietrze niezbędne do procesów oczyszczania dostarczane jest z istniejącej stacji dmuchaw zlokalizowanej w budynku socjalno technicznym OB[2].
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 20 000 PLN, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach