Przetargi.pl
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Oksa”

Gmina Oksa ogłasza przetarg

 • Adres: 28363 Oksa, ul. Włoszczowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3808048, 3808047 , fax. 413 808 148
 • Data zamieszczenia: 2018-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oksa
  ul. Włoszczowska 22
  28363 Oksa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3808048, 3808047, fax. 413 808 148
  REGON: 29101043500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oksa.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Oksa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oczyszczalni ścieków dla RLM 1588. Maksymalny godzinowy odpływ ścieków oczyszczonych do odbiornika w układu cyklicznym. Układ będzie kształtował się na poziomie (przy założeniu trzech cykli na dobę, oraz czasu spustu w jednym cyklu równym 1,0h/cykl) 151m3/d/(2x3) = ok. 25,0 m3/h. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika (rzeka Biała Nida w m. Oksa) projektowanym rurociągiem wykonanym z rur PE Φ 110 zakończonym typowym wylotem na warunkach określonych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zgodnie z warunkami określonymi w SZMiUW.RJ.TE-06/1/11-12. Technologia budowanej oczyszczalni wymaga aby ścieki surowe doprowadzane były w pierwszej kolejności rurociągiem tłocznym do węzła mechanicznego oczyszczania ścieków. Do mechanicznego oczyszczania ścieków przewidziano zblokowane urządzenie do usuwania ciał pływających, wleczonych i piasku, umieszczone w budynku. Zamawiający wskazuje że wszystkie urządzenia wskazane w dokumentacji w tym agregat prądotwórczy był dostarczony w ramach zaoferowanej ceny Zamówienie jest współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Oksa w. Oksa i Popowice”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości – 50 000 PLN, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach