Przetargi.pl
Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Bukowie

Gmina Krasocin ogłasza przetarg

 • Adres: 29-105 Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 39 17 026 w. 121 , fax. 413 917 010
 • Data zamieszczenia: 2019-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krasocin
  ul. Macierzy Szkolnej 1
  29-105 Krasocin, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 39 17 026 w. 121, fax. 413 917 010
  REGON: 29101014500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasocin.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Bukowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i doposażeniem placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Bukowie Zadanie nr 1 - Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Brygidów. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: • budowa placu zabaw; • budowa ogrodzenia; • montaż urządzenia do gier edukacyjnych; • wykonanie nawierzchni bezpiecznej; • wykonanie trawników. 3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu Zamówienia (Tom III), stanowiącym załącznik do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia określają załączone do niniejszej SIWZ Projekt budowlany, stwiorb oraz przedmiary robót. Przedmiary robót stanowią pomoc w skalkulowaniu ceny ryczałtowej, lecz nie tworzą zamkniętego zakresu robót objętego zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, zero groszy) 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2/ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach