Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno – cz. II

Gmina Łopuszno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-070 Łopuszno, Konecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413914009 , fax. +48413914054
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łopuszno
  Konecka 12
  26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413914009, fax. +48413914054
  REGON: 29101029200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lopuszno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno – cz. II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego, zaprojektowaniu (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz wykonanie prac mających na celu realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych z elementami dostawy, montażu i uruchomieniu: 100 sztuk kompletnych Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 - w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU), stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1804 oraz z 2015 roku, poz. 978 i 1240). 11.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  kwotę gwarancji,  termin ważności gwarancji,  zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, zgodne z przywołanymi przepisami Pzp, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 - Bank Spółdzielczy w Łopusznie przed upływem terminu składania ofert (z dopiskiem: „wadium – znak sprawy: GI.271.14.2020”) 11.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 11.6. Wadium wniesione w postaci poręczeń i gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć do oferty. 11.7. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium w formie elektronicznej należy przesłać na adres email: gmina@lopuszno.pl Wadium winno być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie do postępowania. 11.8. Zamawiający dokona zwrotu, wezwie do ponownego złożenia wadium albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określa warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach