Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn w 2020 r.

Gmina Bodzentyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3115010, 3115511, 3115114 , fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bodzentyn
  ul. Suchedniowska 3
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, fax. 041 3115010, 3115511, 3115114
  REGON: 53471800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzentyn w 2020 r. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części tj.: Część nr 1 – Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Orzechówka, Wzdół Parcele Lokalizacja: dz. nr 188, 190, 193, 195/1, 197/2, 199, 200,201, 203, 205 – obręb 0009 Orzechówka. Oraz dz. nr 111, 114, 130, 139, 173, 174, 170, 171, 175, 176, 177/3, 181/1, 184, 185/3, 187/3, 189/3, 190/3, 191/3, 192/5 obręb 0020 Ścignia - budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii nn — przewód AsXSn 2x25mm2 – długość 696 (735) m - budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na projektowanych słupach linii nn — przewód AsXSn 2x25mm2 – ilość słupów 2 szt, długość 84 (90) m - budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na projektowanych słupach linii nn — przewód AsXSn 2x35mm2 – ilość słupów 6 szt, długość 242 (265) m - montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem na istniejących słupach linii nn – 14 kpl. - montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem na projektowanych słupach linii nn – 8 kpl. - wykonanie uziemienia Ru≤10Ω – 3 kpl. - montaż szafki ZLOU z zasilaniem z linii nN– 1 kpl -montaż szafki OU z zasilaniem ze złącza kablowego – 1 kpl Część nr 2 – Budowa oświetlenia ulicznego Psary Stara Wieś, Psary Kąty. Lokalizacja: dz. nr 197/1, 198/1, 199/1, 200 obręb 0016 msc. Psary Stara Wieś Zakres zamówienia: - budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na projektowanych słupach linii nn — przewód AsXSn 2x25mm2 – ilość słupów 3 szt, długość 138 (148) m - montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem na projektowanych słupach linii nn – 3 kpl. - wykonanie uziemienia Ru≤10Ω – 2 kpl. - montaż szafki ZLOU z zasilaniem z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej i powiązaniem istniejących obwodów oświetleniowych – 1 kpl Lokalizacja: dz. nr 42/1,55, 98/1,98/2, 161, 224 obręb 0014 msc. Psary Kąty Zakres zamówienia: - budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na projektowanych słupach linii nn — przewód AsXSn 2x25mm2 – ilość słupów 5 szt, długość 215 (232) m - montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem na projektowanych słupach linii nn – 9 kpl. - wykonanie uziemienia Ru≤10Ω – 2 kpl. - montaż szafki ZLOU z zasilaniem z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej i powiązaniem istniejących obwodów oświetleniowych – 1 kpl Część nr 3 – Budowa oświetlenia ulicznego Bodzentyn – Podgórze (slupy od 1UM do7/3UM włącznie Lokalizacja: msc. Bodzentyn, Działki nr ewidemcyjny: 3008/1, 2367, 2365, 2369, 2376, 2375, 2388, 2998/1, 3010. Obręb 260402_4.0001. msc. Podgórze, Działki nr ewidencyjny: 4344, 2478/6, 2478/5, 2478/1, 2476/2, 2476/1, 445/1, 2446/1, 2446/2, 2998/2, 2473/1, 2447/2, 2447/1, 2475/1, 2404, 2422, 3008/3, 2421, 2420/1, 2420/2, 3007, 2416, 2414, 3008/2, 2413, 2412, 2411, 2410,4, 2429, 2443/2, 2443/1, 2444/2, 2444/1. Obręb 260402_5.0028. Jednostka ewidencyjna nr 260402_5 Celiny-Podgórze. Zakres zamówienia: - Etap I – od ZLOU Nr 1 do proj. Słupa nr 7/3/UM(I) kierunek Bodzentyn - Budowa napowietrzno - kablowej linii oświetlenia drogowego na projektowanych słupach linii nn– 10 słupów /długość 282 w tym 100 (149) m -kabel, - Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem na proj. słupach linii nn – 11 kompletów - Wykonanie uziemienia – 3 komplety - Montaż szafki SON z zasilaniem z linii nn – 1 komplet. Część nr 4 – Budowa oświetlenia ulicznego Leśna - Siekierno (słupy od 15-18 włącznie, od słupa 19 istniejące oświetlenie). Lokalizacja: Projektowane oświetlenie obejmuje drogę powiatową nr 0582T Leśna Stara Wieś – Siekierno w Bodzentynie. Zakres zamówienia: - budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego na projektowanych słupach linii nn — kabel YAKY 4x35 mm2– 4 słupów - Stalowe ocynkowane wysokości h=8 m, długości linii 200 (216) m, - montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem na proj. słupach linii nn – 4 komplety, - Wykonanie uziemienia Typ opraw LED o mocy 41W / 230V, IP66, IK08
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie. Dla części 1,2,3,4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach