Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa części budynku warsztatowo – biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na Noclegownię, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 6/19 przy ul. Radomskiej 53 w Starachowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Majówka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 273 74 00 , fax. 41 273 74 00 wew. 260
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Majówka
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 273 74 00, fax. 41 273 74 00 wew. 260
  REGON: 29001750100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bipmops.starachowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa części budynku warsztatowo – biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na Noclegownię, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 6/19 przy ul. Radomskiej 53 w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i rozbudowa części budynku warsztatowo – biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na Noclegownię, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 6/19 przy ul. Radomskiej 53 w Starachowicach. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji wskazany został w projekcie budowlanym i obejmuje swoim zakresem: I. Remont klatki schodowej wraz z przebudową pomieszczenia warsztatowego na kotłownię: roboty branży budowlanej: • roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją gruzu, • roboty murowe, • wykonanie posadzek, • roboty malarskie, wykonanie okładzin ściennych, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; • wykonanie schodów zewnętrznych o konstrukcji stalowej. instalacje elektryczne: • wykonanie rozdzielnic elektrycznych, • wykonanie instalacji oświetleniowej, • wykonanie instalacji gniazd, • wykonanie instalacji odgromowej. instalacja wentylacji: • wykonanie przewodów: powietrzno – spalinowego oraz wentylacyjnego w pomieszczeniu kotłowni. II. Przebudowę całego I piętra, na którym wydzielono pokoje sypialne oraz węzeł sanitarny roboty branży budowlanej: • roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją gruzu, • wymianę stolarki drzwiowej z dostosowaniem wymiarów dla osób niepełnosprawnych oraz kierunku otwierania do obowiązujących przepisów, • wykonanie ścian wewnętrznych gr. 12 cm wraz z uzupełnieniem otworów w ścianach zewnętrznych, • wymianę posadzek oraz wykonanie okładzin ściennych w nowo zaprojektowanych pomieszczeniach, zgodnie z dokumentacją projektową, • uzupełnienie elewacji w miejscach zamurowanych okien. instalacje elektryczne: • wykonanie instalacji oświetleniowej, • wykonanie instalacji gniazd. instalacja wentylacji: • wykonanie przewodów wentylacyjnych wraz z nasadami wentylacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem w zabudowie z płyt gipsowo – kartonowych, III. Zagospodarowanie terenu: • wykonanie miejsc postojowych – 5szt. • wykonanie miejsca gromadzenia odpadów roboty branży budowlanej: Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych pozycji zamówienia dotyczących dostaw materiałów i robót. Na dostarczone materiały przed przystąpieniem do realizacji prac Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych. Wbudowanie materiałów nastąpi po akceptacji przez Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca załącznik do obowiązującej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zakończyć próbami eksploatacyjnymi i technicznymi, dokonać likwidacji zbędnych instalacji i przewodów. Obszar robót uporządkować, wszystkie odpady i materiały po wykonaniu robót budowlanych należy zutylizować. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń jest uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego dla zakresu robót objętego umową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynku warsztatowo- biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na Hostel w miejscowości Starachowice przy ul. Radomskiej 53 na działce nr ewid. 6/19 wraz zagospodarowaniem terenu, technologią oraz instalacją wewnętrzną”; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; Przedmiar robót. Obiekt powstały w wyniku realizacji niniejszego zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Ilekroć w dokumentacji niniejszego postępowania Zamawiający posługuje się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oznaczenia te należy traktować, jako przykładowe lub wzorcowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty lub usługi oferowane przez Wykonawców, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub usługi pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowania Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub usług zawarte w ogólnych dostępnych źródłach (katalogach, stronach internetowych producenta). Operowanie konkretnymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wymagania ogólne: Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone wątpliwości czy nieprecyzyjne ustalenia w SIWZ oraz projekcie umowy, które z jego strony mogą stanowić o braku możliwości podpisania umowy na warunkach wskazanych w tych dokumentach. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 z późn. zm), pracowników wykonujących czynności związane realizacją zamówienia, dla części w której występują poszczególne rodzaje robót tj: wykonywanie robót budowlanych, wykonywanie czynności związanych z użyciem maszyn i urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz oferty z kosztorysami ofertowymi, wypełnione formularze oświadczeń – załącznik nr 2 i 3 SIWZ; pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy on ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie); dokumenty ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 16.10 SWIZ), pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko jeśli dotyczy pkt 9 Uwagi SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach