Przetargi.pl
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1 w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA

Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza przetarg

 • Adres: 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6442304 , fax. 032 6442288
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbrom reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
  ul. Krakowska 1 1
  32-340 Wolbrom, woj. małopolskie
  tel. 032 6442304, fax. 032 6442288
  REGON: 00052691400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolbrom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1 w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1 w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA na działce nr ewid. 5126. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu, nr konta 90 845000050000000064930012. Uwaga : Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej, tj. w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na jego swobodne oddzielenie od pozostałych dokumentów). 5.Wadium wnoszone w formie innej aniżeli pieniężna musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Wolbrom, b) zawierać w swej treści oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty pełnej kwoty wadium Zamawiającemu w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 pkt 1, 2, 3 ustawy, c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego rozdziału SIWZ. 8.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 7 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolbrom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach