Przetargi.pl
dostawa cementu kostnego z antybiotykiem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie w okresie dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6315460 , fax. 014 6315460, 6212581
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
  ul. Lwowska 178a 178a
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581
  REGON: 85005274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa cementu kostnego z antybiotykiem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie w okresie dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cement kostny z antybiotykiem 1. a Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etyleu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40,0g (30 sztuk ) 1.b Mieszalnik próżnioowy do cementu z 1 mieszalnikostrzykawką. Zaopatrzony m.in. w presuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węgowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80 g cementu. (30 sztuk) 2. a Cement kostny rewizyjny z gentamycyną (0,5g) i vankomycyną (2,0g) Oba komponenty barwione. Opakowanie 40,0g. 10 sztuk 2. b Mieszalnik próżniowy do cementu z 1 mieszalnikostrzykawką. Zaopatrzony m.in. w presuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węgowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80 g cementu. (10 sztuk) 3 a. Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. (250sztuk). 3 b. Mieszalnik próżnioo wy do cementu z 1 mieszalnikostrzykawką. Zaopatrzony m.in. w presuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węgowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80 g cementu.(200sztuk) 3 c. Mieszalnik próżniowy do cementu z 2 mieszalnikostrzykawkami. Zaopatrzony m.in. w presuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80 g cementu.(50 sztuk) 4. Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy zawierający gentamycynę w postaci pastylek 20 szt/5cm sześciennych lub 40 sztuk/10cm sześciennych - 5 opakowań po 5 cm sześciennych - 5 opakowań po 10cm sześciennych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach